Cấp thẻ BHYT trường hợp đối tượng người dân tộc Kinh đang sinh sống tại các xã thuộc khu vực III của huyện khó khăn, đặc biệt khó khăn

29/05/2019 08:25:46
Bạn đọc từ email trankhoi1961@gmail.com gửi kiến nghị: Đề nghị quan tâm hơn đến đối tượng người dân tộc Kinh đang sinh sống tại các xã thuộc khu vực III của huyện khó khăn, đặc biệt khó khăn về việc cấp thẻ BHYT (đơn cử, ở huyện Quan Hóa, Thanh Hóa).

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quyết định số 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016  của  Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 xác định “xã khu vực III là xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Vì vậy, người dân tộc Kinh đang sinh sống tại các xã thuộc khu vực III huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). là đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng BHYT theo quy định tại Khoản 9, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. UBND xã có trách nhiệm lập danh sách gửi cho cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho đối tượng này theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Đối với kiến nghị nêu trên của bạn, BHXH Việt Nam xin tiếp thu và sẽ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kiểm tra, rà soát và phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh sách đối tượng trên địa bàn, để đảm bảo việc lập danh sách và cấp thẻ BHYT cho người tham gia được kịp thời, chính xác.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam