Chế độ BHYT, trợ cấp, mai táng phí đối với đối tượng cựu chiến binh từ 01/04/2020

10/03/2020 11:33:03
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH về Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh; theo đó, hướng dẫn thực hiện chế độ BHYT, mai táng phí, trợ cấp khi thôi công tác Hội Cựu chiến binh từ ngày 01/04/2020 (thời điểm Thông tư có hiệu lực thi hành).

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, chế độ BHYT đối với cựu chiến binh quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP: Chế độ BHYT đối với cựu chiến binh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT. Trình tự xác định, quản lý và cấp thẻ BHYT đối với cựu chiến binh thực hiện tương tự như đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT.

Với chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh (quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 157/2016/ND-CP), trường hợp cựu chiến binh khi từ trần, nếu không thuộc đối tượng hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Luật BHXH, người tổ chức mai táng được hưởng mai táng phí bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành. Hồ sơ, thủ tục xét hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần thực hiện tương tự như đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Bên cạnh đó, cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng (bao gồm cựu chiến binh được bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng tham gia công tác tại cơ quan Hội Cựu chiến binh từ Trung ương đến cấp huyện, cựu chiến binh là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, cựu chiến binh là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã) khi thôi công tác Hội Cựu chiến binh được hưởng trợ cấp thôi công tác Hội theo mức: Cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp một lần bằng nửa tháng lương hiện hưởng; lương hiện hưởng là tháng lương cuối cùng tại cấp Hội nơi đang công tác, không tính phụ cấp đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và phụ cấp công vụ (mức lương theo chức danh, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có), cộng 5% mức lương tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định tại Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 01/07/2011 của Ban Tổ chức Trung ương (nếu có):

Trợ cấp thôi công tác Hội = [(Lương theo chức danh + Phụ cấp chức vụ (nếu có) + 5% mức lương tái cử, tái bổ nhiệm (nếu có))/2] x Số năm công tác.

Trường hợp Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã, cứ mỗi năm tham gia công tác Hội được hưởng trợ cấp thôi công tác Hội bằng nửa tháng phụ cấp hiện hưởng:

Trợ cấp thôi công tác Hội = (Phụ cấp hiện hưởng hàng tháng/2) x Số năm công tác.

Số năm công tác để tính trợ cấp một lần là tổng thời gian từ khi có quyết định tham gia công tác Hội (được bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng) đến khi có quyết định thôi công tác Hội của cấp có thẩm quyền; cựu chiến binh có thời gian tham gia đứt quãng thì được cộng dồn, nếu có tháng lẻ thì từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm, dưới 06 tháng được tính bằng 1/2 năm.

Thông tư số 03/2020/TT-BLĐTBXH cũng hướng dẫn, thẩm quyền ra quyết định thôi công tác Hội căn cứ ý kiến (bằng văn bản) của cấp ủy có thẩm quyền (theo phân cấp) về việc bổ nhiệm, tuyển dụng, nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với Cựu chiến binh tham gia công tác Hội. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh hoặc Thường trực Hội Cựu chiến binh cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử, bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ tham gia công tác Hội thì Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp đó ra quyết định thôi công tác Hội đối với cán bộ. Tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi công tác Hội cho cán bộ cấp mình quản lý khi Cựu chiến binh có quyết định thôi công tác Hội của cấp có thẩm quyền.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam