Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

15/06/2011 21:25:10
Ngày 08/06/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2011/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011 và thay thế Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/02/2004 của Chính phủ.

Theo đó, chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được quy định như sau:

- Người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu được hưởng chế độ BHXH theo quy định hiện hành của pháp luật về BHXH.

- Chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 167/2004/NĐ-CP ngày 20/09/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cơ yếu về tổ chức cơ yếu Việt Nam và quản lý người làm công tác cơ yếu theo quy định sau đây:

+ Đối tượng được hưởng trợ cấp một lần là người làm công tác cơ yếu thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền;

+ Chế độ trợ cấp một lần được hưởng, gồm: Ba tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi; Năm tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.

Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu chuyển ngành được quy định:

- Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị của Nhà nước) được hưởng quyền lợi như sau:

+ Được ưu tiên bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ; được thông báo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết phù hợp với công việc đảm nhiệm;

+ Được miễn thi tuyển, nếu chuyển ngành về cơ quan, đơn vị cũ hoặc chuyển ngành theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

+ Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả tuyển dụng khi thi tuyển hoặc xét tuyển công chức, viên chức theo quy định hiện hành của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị của Nhà nước;

+ Được xếp lương phù hợp với công việc mới đảm nhiệm. Trường hợp hệ số lương mới thấp hơn hệ số lương của người làm công tác cơ yếu đã được hưởng tại thời điểm chuyển ngành thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số lương tại thời điểm chuyển ngành so với hệ số lương mới trong thời gian tối thiểu là mười tám tháng do người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định cho phù hợp với tương quan tiền lương nội bộ. Trong thời gian bảo lưu, nếu hệ số lương mới được xếp bằng hoặc cao hơn hệ số lương đã được hưởng trước khi chuyển ngành thì hưởng hệ số lương mới;

+ Khi nghỉ hưu được thực hiện cách tính lương hưu theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/04/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 68/2007/NĐ-CP).

- Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành sang các cơ quan, đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước, sau đó chuyển sang cơ quan, đơn vị hưởng lương theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, khi nghỉ hưu, tính lương hưu được cộng thêm khoản phụ cấp thâm niên nghề theo thời gian làm việc trong tổ chức cơ yếu của mức lương người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển ngành và được chuyển đổi theo chế độ tiền lương quy định tại thời điểm nghỉ hưu.

- Người làm công tác cơ yếu đã chuyển ngành do nhu cầu của ngành cơ yếu và được cấp có thẩm quyền điều động trở lại làm việc trong tổ chức cơ yếu thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét nâng lương và thâm niên công tác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị ngoài nhà nước được quy định:

Người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị ngoài nhà nước được hưởng trợ cấp thôi việc một lần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định này và chế độ BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; khi nghỉ hưu không được tính lương hưu theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu thôi việc bao gồm:

- Người làm công tác cơ yếu thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu không đủ điều kiện để nghỉ hưu hoặc không chuyển ngành thì được giải quyết thôi việc và được hưởng các quyền lợi như sau:

+ Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng sáu tháng tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ; được ưu tiên học nghề hoặc giới thiệu việc làm;

+ Được hưởng trợ cấp thôi việc một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương;

+ Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Người làm công tác cơ yếu đã thôi việc trong thời gian không quá một năm, kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị của Nhà nước thì được thực hiện chế độ chuyển ngành. Khi thực hiện chế độ chuyển ngành thì phải hoàn trả trợ cấp thôi việc một lần theo quy định và hoàn trả quỹ BHXH khoản trợ cấp BHXH một lần đã nhận. Cơ quan, đơn vị của Nhà nước ra quyết định chuyển ngành có trách nhiệm thu lại số tiền trợ cấp thôi việc.

- Người làm công tác cơ yếu đã thôi việc trong thời gian không quá một năm, kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực, nếu được tuyển dụng vào làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị ngoài nhà nước, nếu muốn tính nối thời gian đóng BHXH thì phải hoàn trả quỹ BHXH khoản trợ cấp BHXH đã nhận.

Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu hy sinh, từ trần:

- Người làm công tác cơ yếu hy sinh thì thân nhân của người làm công tác cơ yếu được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của người làm công tác cơ yếu trước khi hy sinh.

- Người làm công tác cơ yếu từ trần thì thân nhân của người làm công tác cơ yếu được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của người làm công tác cơ yếu trước khi từ trần.

Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu:

- Người làm công tác cơ yếu khi chuyển sang làm công việc khác trong tổ chức cơ yếu theo quy định, được xếp lương theo diện bố trí mới phù hợp với nhóm, ngành được sắp xếp; trình độ đào tạo và thời gian xếp hệ số lương của người làm công tác cơ yếu. Trường hợp hệ số mức lương mới được xếp thấp hơn hệ số lương của người làm công tác cơ yếu tại thời điểm chuyển diện bố trí thì được bảo lưu hệ số chênh lệch giữa hệ số lương của người làm công tác cơ yếu so với hệ số lương mới cho đến khi được nâng lương bằng hoặc cao hơn.

- Người làm công tác cơ yếu chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại Điều 9 Nghị định này; khi nghỉ hưu được thực hiện cách tính lương hưu theo quy định tại khoản 7 Điều 34 Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

Quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với người làm công tác cơ yếu có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù khi thôi làm việc trong tổ chức cơ yếu:

- Người làm công tác cơ yếu có thời gian chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi làm việc trong các tổ chức cơ yếu theo quy định sau đây:

+ Người làm công tác cơ yếu có thời gian chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì thời gian được quy đổi một năm bằng một năm sáu tháng;

+ Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100% hoặc ngành nghề đặc thù được xếp loại lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian được quy đổi một năm bằng một năm bốn tháng;

+ Người làm công tác cơ yếu có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc ngành nghề đặc thù được xếp loại lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian được quy đổi một năm bằng một năm hai tháng.

Trường hợp trong cùng một thời gian công tác, người làm công tác cơ yếu có đủ 2 hoặc 3 điều kiện nêu trên thì được hưởng theo mức quy đổi cao nhất.

Trường hợp có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn để xác định tổng thời gian được hưởng chế độ trợ cấp một lần.

- Thời gian tăng thêm do quy đổi theo quy định được tính hưởng trợ cấp một lần với mức cứ một năm được trợ cấp bằng một tháng tiền lương./.
 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam