Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện

19/04/2011 23:43:57
Cơ sở pháp lý: Luật BHXH; Nghị định 190/2007/NĐ-CP; Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH; Quyết định số 1564/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

A. Chế độ hưu trí:

* Điều kiện hưởng:

Người lao động tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi có đủ các điều kiện sau:

+ Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

+ Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên.

Trong trường hợp nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với thời gian quy định được nghỉ hưu thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

* Mức lương hưu hàng tháng:

Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế. Mức điều chỉnh cụ thể do Chính phủ quy định.

* Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

Người lao động đã đóng BHXH trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ. Cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

B. Trợ cấp một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng:

Người lao động được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, trừ trường hợp được đóng tiếp như đã kể trên.

- Không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

Mức hưởng BHXH một lần: được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

C. Chế độ tử tuất:

* Trợ cấp mai táng:

Người lao động đã có ít nhất 5 năm đóng BHXH tự nguyện; Người đang hưởng lương hưu theo chế độ BHXH tự nguyện khi chết thì người lo mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương tối thiểu chung.

* Trợ cấp tuất:

- Người lao động đang đóng BHXH, người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người đang hưởng lương hưu khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần.

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu, nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì mức trợ cấp được tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

* Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và tử tuất đối với người tham gia BHXH tự nguyện: Xem phần hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và tử tuất của đối tượng tham gia BHXH bắt buộc./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam