Chế độ thai sản của người lao động đang được xem xét điều chỉnh

12/10/2018 08:34:24
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang soạn thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. Hiện Dự thảo đang trong thời gian lấy ý kiến và dự kiến, chế độ thai sản của người lao động sẽ có điểm mới.

Cụ thể, tại Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, riêng về chế độ thai sản của người lao động, được dự kiến điều chỉnh một số điểm sau:

- Sửa đổi, bổ sung về chế độ cho trường hợp mang thai đôi không may khi sinh ra con bị chết:

“Trường hợp lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu thì thời gian hưởng chế độ khi sinh con và trợ cấp một lần khi sinh con được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu (Điều 10).

- Thời gian nghỉ chế độ thai sản của lao động nam có thể chia làm nhiều lần:

“Lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 của Luật BHXH thì có thể nghỉ làm nhiều lần nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, đối với trường hợp nghỉ làm nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con” (Điều 10).

- Bổ sung trường hợp lao động nữ bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không từ ngày 01 của tháng:

“Lao động nữ sinh con nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng mà thời điểm bắt đầu nghỉ việc không từ ngày 01 của tháng thì tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được được tính là thời gian đóng BHXH là 06 tháng” (Điểm đ Khoản 2 Điều 12).

- Bổ sung việc lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì không được giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe:

“Trong thời gian lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định tại Điều 40 của Luật bảo hiểm xã hội thì không thuộc đối tượng giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (Điều 13).

“Đối với lao động nữ trong một năm vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33 của Luật BHXH, vừa nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH thì thời gian nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe trong năm đối với mỗi trường hợp không quá thời gian tối đa quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật BHXH” hoặc “Tổng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH trong một năm không quá thời gian tối đa quy định tại khoản 2 Điều 41 của Luật BHXH" (Điều 13).

- Sửa đổi về hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản:

“Hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 101, Điều 102 của Luật bảo hiểm xã hội và Điều 5 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP” (Điều 14).

Ít nhất 18 thay đổi lớn liên quan đến chế độ BHXH bắt buộc

Tại Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, theo thống kê có ít nhất 18 thay đổi lớn liên quan đến chế độ BHXH bắt buộc, có thể kể đến sửa đổi, bổ sung đối tượng áp dụng; mức hưởng chế độ ốm đau; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau; điều kiện hưởng chế độ thai sản; thời gian hưởng chế độ thai sản; mức hưởng chế độ thai sản; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản; hồ sơ, giải quyết hưởng chế độ thai sản; điều kiện hưởng lương hưu; mức lương hưu hằng tháng; BHXH một lần; mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần; chế độ BHXH đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khi người đó ra nước ngoài để định cư; các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; mức trợ cấp tuất một lần; phụ cấp khu vực đối với người hưởng BHXH; tính thời gian công tác đối với người lao động đi hợp tác lao động trước ngày 01/01/1995; chế độ đối với người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam