Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm

18/05/2020 09:29:16
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 14/05/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, về việc Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Theo Dự thảo, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm được xây dựng và quản lý tại BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

(Ảnh minh họa)

Dự kiến trình Chính phủ trong tháng 09/2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/06/2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01/10/2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 96/TTr-BLĐTBXH ngày 13/12/2019 và Báo cáo số 32/BC-LĐTBXH ngày 19/03/2020; trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ, Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm. Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong tháng 09/2020.

Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm được xây dựng và quản lý tại hệ thống BHXH Việt Nam

Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm là tập hợp những thông tin cơ bản về BHXH; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; BHTN; BHYT được xây dựng, thu thập, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử. Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm được xây dựng tập trung, thống nhất, đồng bộ trên toàn quốc để dùng chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời thông tin cơ bản về BHXH; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; BHTN; BHYT phục vụ công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện và yêu cầu chính đáng, hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được thực hiện theo các quy định của pháp luật về kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

Được xây dựng phù hợp kiến trúc hệ thống thông tin quốc gia, đáp ứng chuẩn về cơ sở dữ liệu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật, Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm được xây dựng và quản lý tại BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Về quản lý nhà nước về Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm; các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế quản lý nhà nước về Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và thực hiện các trách nhiệm quy định; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm quản lý nhà nước về Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm theo thẩm quyền và thực hiện các trách nhiệm quy định.

Tính đến hết ngày 30/04/2020, tổng số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,419 triệu người; số người tham gia BHXH tự nguyện là 557 nghìn người; số đối tượng tham gia BHYT là 85,187 triệu người. Thông tin trong Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Bảo hiểm được thu thập, cập nhật từ các Cơ sở Dữ liệu Quốc gia khác và từ các quy trình, thủ tục thực hiện tham gia, thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; bao gồm các nhóm thông tin cơ bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân như sau:

- Nhóm thông tin cơ bản về người tham gia bảo hiểm;

- Nhóm thông tin cơ bản về BHXH của người tham gia;

- Nhóm thông tin về BHYT của người tham gia;

- Nhóm thông tin về BHTN của người tham gia;

- Nhóm thông tin về hộ gia đình;

- Nhóm thông tin về tổ chức đóng bảo hiểm cho người lao động;

- Nhóm thông tin về cơ sở khám, chữa bệnh;

- Nhóm thông tin trích xuất phục vụ quản lý nhà nước, bao gồm các thông tin, dữ liệu trong Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm phục vụ công tác báo cáo, nghiên cứu hoạch định chính sách.

Nghị quyết số 71/NQ-CP

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam