Chính phủ - UBMTTQ Việt Nam: Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết về BHXH, BHYT

25/06/2019 08:29:36
“Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, BHXH, BHYT, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân” là 01 trong 04 trọng tâm phối hợp công tác năm 2019 của Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Đây là nội dung quan trọng trích trong Thông báo số 213/TB-VPCP ngày 19/06/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh: Chinhphu.vn)

Năm 2019 là năm “bứt phá” trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; là năm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm tiến hành Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến tổ chức vào đầu tháng 09/2019; là năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Chính phủ xác định Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, xung lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy, năm nay không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nói riêng, mà còn có ý nghĩa đối với hệ thống chính trị, các giai tầng xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nói chung, đặt ra yêu cầu, trách nhiệm cao hơn trong công tác phối hợp, tạo ra bước chuyển biến căn bản, quan trọng trong nội dung, lĩnh vực công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Để triển khai đầy đủ, toàn diện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 04/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; tiếp tục góp phần phát huy vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2019, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập trung phối hợp thực hiện 04 trọng tâm sau:

Tiếp tục phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội, thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019. Phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức thành công Đại hội Mặt trận các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; theo đó trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương cần sát sao, trọng tâm, trọng điểm hơn trong việc phối hợp, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, rộng khắp, quan tâm công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, các điều kiện bảo đảm thuận lợi, chu đáo ở mức cao... Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019) và ngày hội Đại đoàn kết dân tộc năm 2019, triển khai và tổng kết giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai và phát động “Giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” lần thứ 14; tuyên truyền, vận động, đoàn kết đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”; phối hợp tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số ở cấp huyện, cấp tỉnh...

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực vào thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và Chỉ thị 09/CT-TTg ngày 01/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất, kinh doanh và các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Sơ kết, đánh giá và đề ra các biện pháp thực hiện tốt hơn Nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020; rà soát nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở cơ sở, xây dựng tiêu chí đô thị văn minh; tổ chức chương trình Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019 và chăm lo cho người nghèo trong các dịp Lễ, Tết, giáp hạt... Tiếp tục thực hiện các chương trình phối hợp đã ký kết về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm, BHXH, BHYT; an toàn giao thông, phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Phối hợp phát huy dân chủ thực chất, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ; tập trung phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để nắm bắt và chủ động giải quyết tốt các vấn đề đặt ra tại địa phương, cơ sở; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong kiểm soát quyền lực của Nhà nước; rà soát, kiến nghị điều chỉnh đối với những chính sách bất cập, chưa phù hợp; tiếp tục phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở. Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả 08 chương trình giám sát các lĩnh vực đã thống nhất trong giai đoạn 2016 - 2020.

Phối hợp xây dựng chính sách, pháp luật; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, kiến nghị điều chỉnh kịp thời đối với những chính sách bất cập, chưa phù hợp. Các bộ, ngành chủ động, tích cực phối hợp với MTTQ không chỉ trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mà còn phối hợp nhịp nhàng để chính sách đi vào đời sống. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết liên tịch 403 ngày 15/06/2017 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội. Xây dựng và ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và đại biểu. Hội đồng nhân dân các cấp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Oanh Nguyễn

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam