Chính phủ xem xét ban hành Nghị định về BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài

09/10/2018 16:09:45
Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 09/2018 khẳng định, Chính phủ chuẩn bị xem xét, ký ban hành Nghị định về BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài.

Cụ thể, về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đồng thời, giao Bộ này hoàn thiện Dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 15/10/2018.

Cũng trong Nghị quyết 124/NQ-CP, về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2017, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng Quỹ BHYT năm 2017; giao Bộ trưởng Bộ Y tế thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XIV tại Kỳ họp thứ 6.

Về phương án xác định lãi trả cho BHXH Việt Nam trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ theo Nghị quyết số 64/2018/NQ-QH của Quốc hội, Chính phủ thống nhất phê duyệt phương án trả lãi hàng năm cho BHXH Việt Nam trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ với BHXHViệt Nam. Giao Bộ Tài chính bố trí trả nợ lãi cho BHXH Việt Nam năm 2018 trong phạm vi dự toán đã được Quốc hội phê duyệt và báo cáo trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và 2020 để trình Quốc hội đối với số tiền lãi phát sinh phải trả trong năm 2019 và 2020. Sau khi Quốc hội phê duyệt phương án trả nợ lãi cho BHXH Việt Nam trong thời gian chưa phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ, Bộ Tài chính tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ để nhận nợ gốc và thanh toán tiền lãi cho BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội, Luật Quản lý nợ công và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý nợ công.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam