Chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

19/08/2019 10:06:37
Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của BHXH Việt Nam từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2019 gửi Bộ Tư pháp cho thấy, BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành trong xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các đề án, chính sách, đặc biệt đối với các văn bản điều chỉnh lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

(ảnh minh họa)

Cụ thể, BHXH Việt Nam ham gia xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương, Đề án cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết 125-NQ/CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; tham gia xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi); tham gia xây dựng, sửa đổi 11 nghị định, 7 thông tư hướng dẫn thực hiện Luật BHXH năm 2014; tham gia xây dựng dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định một số điều của Luật Việc làm về BHTN; Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH, Luật An toàn vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh tiền lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu giai đoạn 2018 đến 2021; tham gia dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/TT-BLĐTBXH về BHXH bắt buộc; dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP của Chính phủ); tham gia xây dựng Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT (thay thế Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ); dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;…

Trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong toàn Ngành, cơ quan BHXH đã kịp thời nắm bắt những điểm hạn chế, không khả thi hay những vấn đề cần có sự điều chỉnh của pháp luật để chủ động báo cáo và đề xuất hướng giải quyết với các cơ quan chức năng. Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo văn bản, tổng kết tình hình triển khai thi hành pháp luật như Phối hợp với Toà án nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức Hội thảo “Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm theo quy định của Bộ luật Hình sự và những vấn đề cần hướng dẫn thi hành” phục vụ  xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng các điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự 2015; Phối hợp với Tổng cục Cảnh sát trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN (Quy chế  số 3461/QCPH-TCCS-BHXH ngày 16/8/2017). Theo đó, hàng năm Tổng cục Cảnh sát và Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức trao đổi tình hình, rút kinh nghiệm và bàn phương hướng, biện pháp công tác phối hợp cho năm tiếp theo.

Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; cung cấp số liệu nợ BHXH, BHTN của doanh nghiệp phá sản, giải thể và có chủ là người nước ngoài bỏ trốn và trình Chính phủ biện pháp quản lý thu nợ BHXH, BHYT, BHTN và bảo đảm quyền lợi của người lao động. Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất BHXH VN phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban giữa 2 ngành nhằm đánh giá công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách BHYT và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện KCB BHYT. Tổng kết tình hình thi hành pháp luật về BHXH để tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết của Chính phủ về thực hiện Đề án Cải cách chính sách BHXH…

Để đảm bảo chất lượng thi hành pháp luật trong toàn Ngành, BHXH Việt Nam đã thực hiện việc ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của ngành BHXH đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn như: Ban hành quy định sửa đổi, bổ sung quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; ban hành quy định quản lý, khai thác thông tin trên hệ thống thông tin giám định BHYT; ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN; Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BHTN; Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT. Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến KCB BHYT sau khi Chính phủ, Bộ Y tế ban hành các văn bản QPPL như: Nghị định số 146/2018/ND-CP hướng dẫn Luật BHYT; Thông tư số 39/2018/TT-BYT quy định giá dịch vụ KCB…

Ngoài ra, BHXH Việt Nam còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện nhiệm vụ của ngành như: hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN (thay thế Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 và Quyết định 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016);…

Ở địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố đã thường xuyên, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp với cơ quan BHXH triển khai các văn bản quy định hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành như: Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; tham mưu việc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT; Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư  về đẩy mạnh công tác BYT trong tình hình mới; về công tác phát triển đối tương tham gia BHXH, BHYT của địa phương. Phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai các văn bản, hướng dẫn mới của BHXH Việt Nam; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện các quy định về công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT…

BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Việc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hình sự đối với các hànhvi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết quả, cơ quan BHXH chuyển cơ quan có thẩm quyền đề nghị xử lý hình sự: 63 hồ sơ. Tuy nhiên, việc triển khai các điều luật này trong thực tế còn nhiều vướng mắc, số vụ việc được xử lý theo các Điều luật 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự còn quá ít và chưa kịp thời. Hiện, chưa có văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm về BHXH, BHYT, BHTN sang cơ quan điều tra.

Theo số liệu tổng hợp tình hình báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố, tính đến hết tháng 6/2019, cơ quan BHXH đã cung cấp cho tổ chức công đoàn địa phương 2.976 hồ sơ đơn vị nợ BHXH. Trong đó, quý III năm 2017, BHXH Việt Nam đã chuyển 251 hồ sơ đề nghị khởi kiện đơn vị sử dụng lao động không đóng BHXH sang tổ chức công đoàn; năm 2018 chuyển 120 hồ sơ và trong 6 tháng đầu năm 2019 chuyển 34 hồ sơ. Tình hình khắc phục nợ của các đơn vị sử dụng lao động sau khi cơ quan BHXH chuyển hồ sơ khởi kiện sang tổ chức công đoàn: Có 143 đơn vị đã trả hết nợ; 889 đơn vị trả 1 phần nợ; Tổng số tiền thu hồi hơn 953.459 triệu đồng./.

T.Hoa

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam