Chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức về TTĐN

26/12/2017 11:41:01
Giai đoạn 2013-2017 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất trong lĩnh vực thông tin đối ngoại (TTĐN) được Đảng, Chính phủ ban hành đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về TTĐN và tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các bộ, ngành, địa phương và lực lượng làm công tác TTĐN đồng thời đáp ứng được yêu cầu nội dung TTĐN trong tình hình mới.

Những bước chuyển đổi căn bản

BHXH Việt Nam xác định rõ sự cần thiết phải chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức về TTĐN trong bối cảnh hội nhập quốc tế, các cơ hội và thách thức để tạo sự thống nhất về nhận thức và tạo sức mạnh tổng hợp trong quá trình hội nhập và phát triển các mối quan hệ hợp tác hiệu quả, bền vững với các tổ chức an sinh xã hội tại các nước trong khu vực và trên thế giới.

Để triển khai thực hiện công tác TTĐN, BHXH Việt Nam đã xây dựng, ban hành kế hoạch TTĐN của Ngành BHXH trong giai đoạn 2013-2020 (Quyết định 813/QĐ-BHXH ngày 23/07/2013), góp phần nâng cao nhận thực, chú trọng tăng cường chất lượng và hiệu quả; thông tin chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và hoạt động của BHXH Việt Nam ra nước ngoài và hướng tới các nhóm đối tượng mục tiêu của hoạt động TTĐN. Định kỳ hàng năm xây dựng kế hoạch công tác TTĐN để triển khai thực hiện tại BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo kịp thời và có trọng tâm của Chính phủ trong từng giai đoạn, BHXH Việt Nam đã và đang từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, phát triển nội dung và phương thức hoạt động TTĐN để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển Ngành. Sau khi, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 146/QĐ-TTg  phê duyệt “Chiến lược hội nhập quốc tế của ngành BHXH đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” ngày 20/01/2016, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch số 3635/KH-BHXH ngày 21/09/2016 về thực hiện chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 625/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại của BHXH Việt Nam. Đặc biệt Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 và Kế hoạch số 135-KH/BCS ngày 12/10/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới, trong đó phân tích rõ tình hình thực hiện và yêu cầu nhiệm vụ mới, đề ra 06 nhóm giải pháp quan trọng nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT.

Đặc biệt, năm 2017 đánh dấu những bước chuyển đổi căn bản của hệ thống TTĐN Ngành BHXH, trong đó có việc đề xuất, chuẩn bị và xây dựng mạng lưới hệ thống cán bộ đầu mối về công tác TTĐN từ Trung ương đến địa phương với mục tiêu, nhiệm vụ được quy định cụ thể để tạo sự thống nhất, toàn diện và hiệu quả trong lộ trình triển khai các kế hoạch công tác TTĐN trong dài hạn, trung hạn và hàng năm tại BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh, thành phố.

Hình thức triển khai hoạt động TTĐN, BHXH Việt Nam đã bước đầu đa dạng hóa, phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến cộng đồng xã hội. Công tác TTĐN đã được chuyển biến tích cực, bước đầu tiếp cận, triển khai đồng bộ, toàn diện nội dung hoạt động TTĐN và đa dạng hóa phương thức, phương tiện, tranh thủ tối đa lực lượng, công nghệ qua đó góp phần quản bá hình ảnh và vai trò của Ngành trong tiến trình thực hiện có hiệu quả chính sách BHXH, BHYT đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác TTĐN cũng như trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai các hoạt động TTĐN.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, các Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Đào Việt Ánh; cùng đại diện Trung tâm Truyền thông và Vụ Hợp tác Quốc tế nhấn nút khai trương Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam phiên bản tiếng Anh

BHXH Việt Nam đã quan tâm thực hiện công tác tập huấn nâng cao nhận thức về TTĐN, phổ biến cho cán bộ ngành về vị trí, vai trò, các quy định của pháp luật hiện hành về TTĐN, đồng thời thông tin thường xuyên những kết quả đạt được, cũng như các hạn chế, tồn tại của công tác TTĐN. Hàng năm, BHXH Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động TTĐN, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, kinh nghiệm hội nhập quốc tế của Việt Nam nhằm cung cấp các thông tin, nâng cao kỹ năng đối ngoại cho các cán bộ làm công tác đối ngoại. Ngoài ra, các cán bộ BHXH Việt Nam có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, tập huấn do Bộ Ngoại giao tổ chức về công tác đối ngoại, lễ tân, báo chí, và biên phiên dịch.

Triển khai đa dạng các hình thức và nội dung đào tạo, trong đó có đào tạo tiếng anh chuyên ngành và kỹ năng thuyết trình cho Lãnh đạo Ngành và các cán bộ quản lý các cấp và đào tạo biên, phiên dịch cho cán bộ làm công tác đối ngoại do các tổ chức quốc tế (ILO, ISSA, WB, GIZ, JICA, KOICA) tài trợ và các khóa đào tạo ngoài nước do BHXH Việt Nam tổ chức theo từng chuyên đề nghiệp vụ. Ngoài ra, BHXH Việt Nam phối hợp với chuyên gia Nhật Bản tổ chức đào tạo về đạo đức công vụ, kỹ năng, văn hóa ứng xử cho cán bộ BHXH, đặc biệt đối với các cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa, trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp. Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác hội nhập quốc tế trong toàn ngành BHXH, bố trí cán bộ đầu mối về công tác TTĐN tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố.

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại được chú trọng đặc biệt và có bước chuyển đổi căn bản trong nhưng năm gần đây. Trên cơ sở các kế hoạch TTĐN giai đoạn, hàng năm, BHXH Việt Nam đã tổ chức sản xuất phim ngắn giới thiệu quản bá về Ngành BHXH với các đối tác quốc tế; các phóng sự truyền hình tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho các đối tượng là người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, các tổ chức và cá nhân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Định kỳ  phát hành các ấn phẩm TTĐN, sách song ngữ Việt-Anh giới thiệu về BHXH Việt Nam, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về chính sách, chế độ BHXH, BHYT cho Doanh nghiệp...

Hàng năm, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị đối thoại thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH Việt Nam và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam. Đặc biệt, trong tháng 8/2017, BHXH Việt Nam đã đưa vào vận hành thử nghiệm Cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Anh. Đây là một công cụ quan trọng để cung cấp thông tin và tương tác với 3 nhóm đối tượng là các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam sinh sống, làm việc ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Cổng thông tin điện tử phiên bản tiếng Việt của Ngành tiếp tục được phát triển, cập nhật thông tin về tình hình hoạt động, tình hình thực hiện công tác TTĐN, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTĐN của BHXH Việt Nam.

Chủ động, tích cực và đóng góp có hiệu quả tại các diễn đàn khu vực và quốc tế

Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Việt Nam nói chung và của BHXH Việt Nam nói riêng cũng được quan tâm, chú trọng triển khai thông qua viêc chủ động, tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả tại các Diễn đàn hợp tác đa phương khu vực và quốc tế như Hiệp hội an sinh xã hội ASEAN (ASSA) và Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), Diễn đàn Đền bù cho người lao động Châu Á (AWCF), Viện Hưu trí Thái Bình Dương (PPI) đồng thời thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hợp tác song phương với các đối tác Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Anh, Đức, Nga, Ôxtrâylia, Niu Di-Lân, Mỹ, Lào…và các tổ chức đa phương quốc tế trong, ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội… BHXH Việt Nam đã chủ động cung cấp thông tin hoạt động thường xuyên và các sự kiện chuyên đề nhằm hướng dẫn việc thực hiện các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN giúp người dân nắm được nhưng quy định của Luật BHXH, Luật BHYT, trên cơ sở đó có thêm kiến thức để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. BHXH Việt Nam chủ động phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành.

BHXH Việt Nam tham dự Hội nghị BCH Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) lần thứ 34 tại Udon Thani (Thái Lan)

Hàng tháng, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghi cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT cho các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin kịp thời những kết quả mà BHXH Việt Nam đạt được trong công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, qua đó, góp phần định hướng dư luận, tạo hiệu ứng tích cực và sự thống nhất, đồng thuật trong xã hội đối với các hoạt đông của Ngành.

Hoạt động TTĐN đã dần được chú trọng và từng bước đẩy mạnh. BHXH các tỉnh cơ bản quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác TTĐN đầy đủ và theo đúng yêu cầu và quan tâm đến việc nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ làm công tác tuyên truyền, TTĐN nói riêng. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh và phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tấn báo chí để triển khai, thực hiện hoạt động TTĐN lồng ghép cùng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT với nội dung, hình thức đa dạng. Chú trọng quảng bá thông tin, hình ảnh của Ngành và BHXH tỉnh thông qua các hoạt động chuyên môn, hoạt động văn hóa xã hội tại địa phương. Một số đơn vị đã chủ động, đổi mới trong việc phối hợp, triển khai các hoạt động TTĐN của BHXH Việt Nam, chủ trì thực hiện các hoạt động TTĐN của Ngành tại địa phương và tích cực hỗ trợ các tổ chức quốc tế, đối tác quốc tế của BHXH Việt Nam trong quá trình làm việc, triển khai dự án và thực hiện hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tại địa phương.

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức TTĐN

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thời gian tới BHXH Việt Nam tập trung triển khai tốt công tác TTĐN, thực hiện các hoạt động tuyên truyền đối ngoại với phương châm tích cực, chủ động và có trách nhiệm với một số nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 72/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động TTĐN, Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới và kế hoạch số 135-KH/BCS ngày 12/10/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS.

Định hướng dài hạn cho việc thực hiện công tác TTĐN của Ngành trên cơ sở kết quả triển khai kế hoạch công tác TTĐN của giai đoạn trung hạn để nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh và vai trò của Ngành, hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, đồng thời giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những thành tựu của công cuộc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Trung ương, BHXH các tỉnh trong việc triển khai các hoạt động TTĐN theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt; đề cao tính chủ động, tích cực và sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện. Bố trí kính phí phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công tác TTĐN tại BHXH Việt Nam và BHXH tỉnh.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác TTĐN, bộ máy thực hiện công tác hội nhập quốc tế trong toàn Ngành BHXH. Bố trí cán bộ chuyên trách về công tác TTĐN tại BHXH các tỉnh. Mỗi cơ quan BHXH cấp tỉnh có một cán bộ đầu mối về TTĐN, Vụ hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối về công tác TTĐN trong phạm vi Ngành BHXH. Hình thành mạng lưới cung cấp, chia sẻ thông tin trong và ngoài nước; tăng cường mối quan hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhằm khai thác hiệu quả hơn nữa lực lượng TTĐN này.

Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng TTĐN, phổ biến, tuyên truyền những chính sách mới của Đảng và nhà nước nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về chiến lược cũng như vai trò của công tác TTĐN đối với Ngành BHXH; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ, trình độ ngoài ngữ đáp ứng nhu cầu hội nhập.

Đa dạng hóa các hình thức TTĐN, tăng cường TTĐN bằng tiếng nước ngoài đảm bảo mối quan hệ gắn kết giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại; chú trọng hơn nữa tới việc cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ những thông tin sai lệch của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, gây ảnh hưởng đến uy tin, hình ảnh của Ngành.

Tiếp tục củng cố, hiện đại hóa phương tiên thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TTĐN, đồng thời tăng cường công tác an ninh thông tin, đảm bảo thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật./.

Thủy Hà

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam