Chức danh ghi trong sổ BHXH có ảnh hưởng đến chế độ hưởng không?

29/07/2019 16:47:51
Một bạn đọc hỏi: Hợp đồng lao động của tôi với Công ty ghi thông tin của tôi như sau: Nghề nghiệp Thợ may; Chức vụ Công nhân. Trong sổ BHXH của tôi ghi chức danh là Công nhân may. Tuy nhiên, công việc thực tế của tôi là làm tại vị trí công việc May Công nghiệp. Như vậy, khi tính hưởng các chế độ BHXH, tôi có được coi là lao động làm việc trong lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không?

(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, sổ BHXH của bạn chỉ ghi chức danh là Công nhân may; do đó, chưa đủ căn cứ để tính hưởng các chế độ BHXH thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

Trường hợp thực tế, nếu bạn làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc chức danh nghề, công việc May công nghiệp; có đóng BHXH theo tiền lương của vị trí việc làm (May công nghiệp) mà sổ BHXH chỉ ghi chức danh công nhân May, bạn đề nghị đơn vị sử dụng lao động có văn bản (gửi kèm hồ sơ liên quan) đề nghị cơ quan BHXH xem xét điều chỉnh, ghi đúng chức danh nghề, công việc theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành để hưởng các chế độ BHXH.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam