Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

09/02/2018 22:07:52
Ngày 10/1, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 77/QĐ-BHXH về việc ban hành Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ.

Ngày 01/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Căn cứ Nghị quyết này, BHXH Việt Nam xây dựng Chương trình hành động của Ngành, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời, phấn đấu số người tham gia BHXH chiếm tỷ lệ 28,2% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHTn chiếm tỷ lệ 24% so với lực lượng lao động; số người tham gia BHYT đạt chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Để thực hiện những chỉ tiêu được giao, BHXH Việt Nam tiếp tục bám sát các mục tiêu, giải pháp đề ra tại Nghị quyết 21-NQ/TW, Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020” và Chiến lược phát triển ngành BHXH đến năm 2020. Bên cạnh đó, triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm nhằm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ. Tham gia xây dựng, trình ban hành các văn bản hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu, thu nợ BHXH, BHYT; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, nợ đọng tiền đóng BHXH, BHYT.

Kết nối thông tin, liên thông dữ liệu với các bộ, ban, ngành liên quan để quản lý đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động cũng như đơn vị, doanh nghiệp thành lập mới. Tích cực điều tra, khảo sát để xác minh số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT theo luật định. Từ đó, có biện pháp đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho lao động; đồng thời xây dựng lộ trình khai thác mở rộng đối tượng.

Tăng cường công tác chi trả các chế độ đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Thực hiện giải quyết chính sách đúng pháp luật, kịp thời, thuận tiện. Hạn chế tình trạng trục lợi quỹ BHXH, quỹ BHYT. Nâng cao chất lượng công tác giám định, giám sát chặt chẽ việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường quản lý lĩnh vực dược và vật tư y tế trong khám, chữa bệnh BHYT.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương về tài chính, ngân sách, quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT; chú trọng rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh. Kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy trình nghiệp vụ của Ngành.

Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành, nhân dân và người lao động. Qua đó, tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong việc thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về BHXH, BHYT. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tin học hóa toàn diện việc thực hiện chính sách, nhằm công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan BHXH, nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, DN. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng và thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm khắc phục tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy tối đa nguồn lực và điều kiện thuận lợi của hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tại Việt Nam bền vững, hiệu quả.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh căn cứ vào Chương trình hành động này và Chương trình công tác năm 2018 của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ sau: Khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị trong tháng 1/2018. Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao để chủ động quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch về nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và gửi chậm nhất ngày 28/2/2018 để theo dõi, giám sát.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện chương trình công tác đã đề ra. Tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình hành động của đơn vị… Ngoài ra, chủ động xây dựng và triển khai chương trình công tác liên ngành với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, ngành Y tế và các ngành, cơ quan có liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018. Hưởng ứng kịp thời phong trào thi đua yêu nước năm 2018 với chủ đề “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp” và các phong trào thi đua khác theo đợt, theo chuyên đề với nội dung, mục tiêu thiết thực, cụ thể, gắn với việc thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam