Chuyển biến & Kết quả đáng khích lệ ở Chư Sê

11/07/2017 13:46:38
Sau 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Chư Sê (Gia Lai) đã có chuyển biến đáng kể, nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội về chính sách pháp luật BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt.

Nghị quyết số 21-NQ/TW đã mang lại những chuyển biến tích cực trong công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai (Ảnh minh họa)

  Tích cực triển khai Nghị quyết 21-NQ/TW, BHXH huyện Chư Sê chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc công tác thu, cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ luôn kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho nhân dâm, người lao động. Ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đơn vị được thể hiện rõ, có sự quan tâm chú trọng đến các mặt công tác về BHXH, BHYT. Đảng ủy, HĐND thị trấn đã xây dựng chỉ tiêu An sinh xã hội về phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thị trấn trong Chương trình thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và kế hoạch hàng năm. Phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức các hoạt động vận động, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT đến nhân dân trên địa bàn; chủ động phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành điều tra, thu thập, cập nhật số liệu các nhóm đối tượng thuộc diện tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

  Các ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa Chương trình hành động của Đảng ủy và Kế hoạch của UBND, tăng cường hoạt động phối hợp giữa các đơn vị tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT; tham mưu, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc phát triển đối tượng, chống thất thu, khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT. Hằng năm, chỉ đạo bộ phận chuyên môn kịp thời rà soát, thông báo, lập danh sách, nhận và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời, chính xác. Phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan BHXH huyện xuống địa bàn để khảo sát, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT được nâng cao, sử dụng Quỹ BHYT có hiệu quả. Công tác quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc “có đóng có hưởng”; đồng thời, quản lý chặt chẽ các quy trình, thủ tục xác nhận hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN nhằm ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi Quỹ BHXH.

  Đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng có thẻ BHYT (2.045 người đồng bào DTTS, các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo được sử dụng thẻ BHYT khi không may bị đau ốm phải đi khám, chữa bệnh). Năm 2013, thực hiện cấp 16.644 thẻ; năm 2014, cấp 16.543 thẻ; năm 2015, cấp 16.761 thẻ; năm 2016, cấp 18.807 thẻ; dự kiến năm 2017, cấp 19.254 thẻ. Tính đến năm 2016, về BHXH bắt buộc có 1.678 người tham gia, đạt 5,5% lực lượng lao động; BHTN là 1.325 người, 4,35% lực lượng lao động; BHXH tự nguyện 50 người, chiếm 0,16% so với dân số; BHYT tự nguyện 3.832 người, chiếm 12,58% so với dân số (năm 2016). Phối hợp thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động, BHXH tự nguyện được tuyên truyền rộng rãi nhằm thu hút người dân tham gia (54 người). BHYT cho các nhóm đối tượng như hộ cận nghèo là 209 người, hộ gia đình là 3.830 người, học sinh là 8.709 em, người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn là 36.648 người.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong 05 năm qua, việc thực hiện công tác BHXH, BHYT tại Chư Sê còn bộc lộ một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT có lúc, có khi chưa thực sự đi vào chiều sâu. Việc lập danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chưa được chú ý đúng mức, tình trạng thiếu sót và sai thông tin trên thẻ vẫn xảy ra, lặp đi lặp lại, gây khó khăn cho người được hưởng chế độ BHYT. Việc phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các thôn, làng tại địa phương tự nguyện tham gia BHYT còn chưa tích cực dẫn đến bà con hiểu chưa đầy đủ lợi ích, giá trị của việc tham gia BHYT trong cuộc sống. Dịch vụ khám chữa bệnh và thái độ phục vụ người bệnh có thẻ BHYT chưa tận tâm, chu đáo khiến người dân bức xúc, hoài nghi và chưa thực sự tin tưởng vào chế độ khám, chữa bệnh BHYT tại cơ sở.

  Để công tác BHXH, BHYT của Chư Sê trong thời gian đến đạt kết quả tốt, Đảng ủy, UBND xác định cần: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.

  Chú trọng tăng cường tuyên truyền việc đẩy mạnh chính sách đầu tư của nhà nước và sự hỗ trợ của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện cho nông dân, người lao động trong khu vực phi chính thức; BHYT cho các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chương trình hành động của huyện về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT và cho ý kiến chỉ đạo; cụ thể hóa chương trình, hành động thành mục tiêu, chỉ tiêu, Nghị quyết và kế hoạch phát triển kinh tế hàng năm của thị trấn; thực hiện nghiêm tiêu chí phát triển BHYT trong xây dựng chương trình Nông thôn mới; tiêu chí xét thi đua hàng năm.

  Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về BHXH, BHYT. Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan BHXH trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; khuyến khích người dân, nhất là người có thu nhập thấp tham gia. Quản lý tốt đối tượng tham gia từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả sử dụng thẻ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo; thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chính sách BHXH, BHYT. Ngăn chặn kịp thời tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ đọng quỹ BHXH, BHYT; xử lý nghiêm những đơn vị cố tình vi phạm trốn đóng, chiếm dụng, nợ quỹ bảo hiểm kéo dài, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm. Ứng dụng tốt công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia, hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.

Nguyễn Minh

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam