Chuyển biến rõ nét sau 01 năm triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW tại Yên Bái

08/11/2019 22:23:45
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến rõ nét từ vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương đến nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương.

Thể hiện rõ nét kết quả số người và tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi đã tăng nhanh, hiện nay chiếm 15%, trước khi thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW mới chiếm 12% ( so với tháng 5/2018).

Cụ thể, đến hết tháng 10/2019 số người tham gia BHXH bắt buộc 53.425 người, tăng 2.300 người, số người tham gia BHXH tự nguyện 6.645 người, tăng 3.400 người, số người tham gia BHTN 44.050 người, tăng 3.300 người, số người tham gia BHYT 791.459 người, tăng 21.559 người (tỷ lệ tham gia BHYT hiện nay trên địa bàn tỉnh đã chiếm 96,8% trên tổng dân số của tỉnh).

Để có kết quá đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện Nghị quyết số 28, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch hành động số 97-KH/TU ngày 30/7/2018 triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28/NQ/TW; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 UBND tỉnh ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tỉnh Yên Bái... Nhằm huy động cả hệ thống chính trị chủ động, tích cực tuyên truyền, thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với chức năng là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, BHXH tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các văn bản chỉ đạo. Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, mục đích yêu cầu của Nghị quyết 28-NQ/TW trong Đảng bộ, cơ quan, các đơn vị trực thuộc, đã cử 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đợt học tập, nghiên cứu Nghị quyết do tỉnh và các địa phương tổ chức. Đảng bộ BHXH tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động số 96/Ctr-ĐB ngày 24/10/2018, trong đó xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đối với các lĩnh vực liên quan, tác động trực tiếp mà BHXH tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các giải pháp để đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết.

Cùng với đó, BHXH tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 28-NQ/TW trên các cơ quan báo chí, truyền thông, trang tin điện tử của BHXH tỉnh, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ... Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của các đơn vị trực thuộc, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN của ngành để phục vụ tốt hơn cho người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

Nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết 28-NQ/TW vào cuộc sống, trong thời gian tới, BHXH tỉnh tăng cường truyền thông về những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW Trung ương 7 khoá XII; nghiên cứu, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền phù hợp với đặc điểm, tính chất đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng địa phương, nhất là nhóm đối tượng là nông dân, lao động khu vực phi chính thức; tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, những quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết; tăng cường tin, bài, định hướng dư luận, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện đươc hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết mới của Đảng đi vào đời sống xã hội. Đồng thời tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện và đề ra các mục tiêu thực hiện để đạt mục tiêu của Nghị quyết 28-NQ/TW theo thời gian và lộ trình.

BHXH tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp hữu hiệu nhất trong phát triển đối tượng, mở rộng diện bao phủ BHXH, phát triển số lao động tham gia BHXH khu vực phi chính thức; trong ngắn hạn và dài hạn... Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt 80% vào năm 2021, đạt mức 85% vào năm 2025, đến năm 2030 đạt mức từ 90% trở lên./.

Mai Hiên (BHXH tỉnh Yên Bái)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam