Có được hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp nếu có công việc mới hợp đồng 02 tháng?

28/08/2018 15:45:38
Một bạn đọc tại TP.HCM hỏi: Tôi nghỉ việc và được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng từ ngày 12/09/2016 với thời hạn 05 tháng. Đến ngày 01/11/2016, tôi làm việc tại công ty mới theo hợp đồng 02 tháng. Vậy, tôi có được hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp hàng tháng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều b Khoản 3 Điều 53 Luật Việc làm; Điều b Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ:

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp khi tìm được việc làm. Trong đó, người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đã giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc từ đủ 03 tháng trở lên. Ngày mà người lao động lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng.

- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp của bạn vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng theo quy định.

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam