Có phải đóng BHXH trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không?

05/07/2018 14:31:48
Một bạn đọc ở Hà Nội hỏi: Tôi đang trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Vậy tôi có phải đóng BHXH thời gian này không? Nếu phải đóng thì mức đóng là bao nhiêu?

Trả lời:

Khoản 2 Điều  39 Luật BHXH quy định:

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH, người lao dộng và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-LĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định, thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng BHXH quy định tại Khoản 2 Điều 39 của Luật BHXH, cụ thể:

- Trường hợp hợp đồng lao động hết thời hạn trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản thì thời gian hưởng chê độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi hợp đồng lao động hết thời hạn được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian hưởng chế độ thai sản sau khi hợp đồng lao động hết thời hạn không dược tính là thời gian đã đóng BHXH.

- Thời gian hưởng chế độ thai sản của người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi quy định tại Khoản 4 Điều 31 Luật BHXH không được tính là thời        gian đã đóng BHXH.

- Trường hợp lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con theo quy định thì thời gian hưởng chế độ thai sản từ khi nghỉ việc đến khi đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh được tính là thời gian đóng BHXH, kể từ thời điểm đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì lao động nữ vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 3 Điều 34 của Luật BHXH nhưng người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHXH BHYT.

- Trường hợp người cha hoặc người trực tiêp nuôi dưỡng, người mẹ nhờ mang thai hộ. người cha nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản mà không nghỉ việc thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHXH, BHYT.

Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam