Cơ quan BHXH có quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT không?

03/11/2016 21:19:44
Anh Hoàng Lê Duy ở TP.Hải Phòng hỏi:

Vừa qua, cơ quan BHXH đến Công ty tôi kiểm tra việc thực hiện pháp luật BHXH, BHYT cho người lao động. Sau kiểm tra, có gửi thông báo yêu cầu Công ty tôi thực hiện một số nội dung về tham gia và nộp BHXH. Tôi xin hỏi: Cơ quan BHXH có quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT không?
 
Trả lời:
 
Theo quy định tại Điều 121, Điều 122 Luật BHXH năm 2014, cơ quan BHXH có quyền xử lý vi phạm pháp luật hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT.
 
Trường hợp anh Duy hỏi, nếu qua kiểm tra phát hiện những vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan BHXH có quyền yêu cầu Công ty anh thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN theo thẩm quyền. Trong trường hợp những vi phạm nghiêm trọng hoặc cố tình không chấp hành yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra cũng như tái phạm nhiều lần, cơ quan BHXH sẽ có quyền kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm của Công ty anh theo quy định của pháp luật./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam