Công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có nhiều khởi sắc

05/12/2018 15:49:25
Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến đáng kể. Nhận thức của cả hệ thống chính trị về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; các cấp, các ngành đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nghị quyết; đa số người sử dụng lao động đã hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT; nhận thức của nhân dân, người lao động, học sinh, sinh viên về quyền và trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT đã thay đổi căn bản; số đối tượng tham gia luôn đạt và vượt chỉ tiêu; quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT được đảm bảo; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị sơ kết Nghị quyết 21-NQ/TW tại Khánh Hòa

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 01/7/2013 chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức triển khai và tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Sau đó, các cấp, các ngành đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Theo mục tiêu của Nghị quyết 21-NQ/TW được cụ thể hóa trong Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 24/07/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21, đến cuối năm 2020 tỉnh Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu 60% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 90% dân số tỉnh tham gia bảo hiểm y tế (theo Quyết định 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020). 

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 21, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực về số người tham gia, số thu và số lượng người được thụ hưởng. Năm 2012 với tổng 111.128 người tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện); 730.448 người tham gia BHYT nhưng đến năm 2017 số người tham gia BHXH tăng lên 139.492 (tăng 25,52% so năm 2012); tham gia BHYT là 1.066.196 người (tăng hơn 45,96% so với năm 2012). Tỷ lệ bao phủ đạt 87,4% dân số toàn tỉnh. Ước tính năm 2018, số người tham gia BHYT là 1.101.682 người, tăng 4,08% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 102,25% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 89,68%. Như vậy, so với trước khi ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW, tỷ lệ mở rộng đối tượng tham gia BHXH tăng lên 25,52%; tỷ lệ tham gia BHTN là 128.656 người, tăng hơn 33,99% so với năm 2012 (chiếm tỷ lệ 23,66% số người độ tuổi lao động) cao hơn so với bình quân chung cả nước.

Đặc biệt, nếu như năm 2012, cả tỉnh có 730.448 người tham gia BHYT, đạt 63,5% dân số, trong đó tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia mới đạt 60%, thì đến cuối năm 2017, tổng số người tham gia BHYT trong toàn tỉnh là 1.066.196 người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,4%, trong đó, 100% đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, dân tộc thiểu số, hộ cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi tham gia ổn định, thường xuyên; tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 93%... Như vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21, tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số toàn tỉnh đã có sự tăng trưởng, đưa Khánh Hòa là một trong 10 địa phương có tỷ lệ người dân tham gia BHYT tương đối cao trong cả nước; số thu BHXH, BHYT cũng tăng nhanh, từ 1.425 tỷ năm 2012 thì đến cuối năm 2017 con số này đạt trên 2.859 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần.

Công tác cấp, quản lý sổ BHXH, chuyển sổ BHXH cho người lao động được phối hợp chặt chẽ, thẻ BHYT được cấp phát kịp thời. Tính đến nay, đã cấp 280.208  sổ BHXH, chiếm tỷ lệ 99,5% trên tổng số người đang tham gia BHXH. Trả sổ cho 130.879 người lao động, đạt tỷ lệ 98,98%%, khoảng trên 1 triệu người cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra, xử lý vi phạm việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT được thực hiện theo quy định, chất lượng các cuộc kiểm tra, phối hợp thanh tra được nâng lên. : Đã thanh tra, kiểm tra 324/221 đơn vị, trong đó: thanh tra chuyên ngành 226 đơn vị, kiểm tra chuyên ngành 45 đơn vị, thanh tra liên ngành 53 đơn vị. Đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm đóng đối với 28 đơn vị với số tiền 740.430.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra chuyên ngành đối với 06 đơn vị với số tiền là: 227.651.000 đồng; xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra liên ngành đối với 01 đơn vị với số tiền 150.000.000 đồng. Qua kiểm tra đã phát hiện các hành vi vi phạm của các đơn vị sử dụng lao động, các sai sót của các cơ sở khám chữa bệnh, các đại lý thu BHXH, BHYT đã kịp thời chấn chỉnh.

Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm chú trọng bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, ý nghĩa, vai trò của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình khi tham gia BHYT, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT. Báo Khánh Hòa và Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa mở các chuyên mục về an sinh xã hội, đưa nhiều tin, bài, phóng sự về kết quả triển khai chính sách BHXH, BHYT đến nhân dân, người lao động; nêu gương người tốt, việc tốt và phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. BHXH tỉnh Khánh Hòa đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền và thực hiện chế độ BHXH, BHYT với 16 sở, ngành, đoàn thể liên quan… Nhờ đó, công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, BHXH toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đối tượng tham gia BHYT tăng theo từng năm. 

Để khắc phục các hạn chế trên nhằm xây dựng và phát triển vững chắc hệ thống BHXH, BHYT thực hiện tốt an sinh xã hội, trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp: Các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị liên quan cần xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên gắn liền với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Quan tâm đầu tư cho ngành Y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, đảm bảo mọi người dân được khám chữa bệnh thuận tiện, chu đáo, tận tình và được hưởng đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định. Ngành BHXH tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT…/.

H.An

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam