Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Cựu chiến binh Việt Nam

14/12/2017 22:23:00
Ngày 14/12/2017, Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam phiên chính thức đã được tiến hành trọng thể tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Hơn 500 đại biểu về dự Đại hội là những Cựu chiến binh tiêu biểu được bầu chọn từ Đại hội cấp cơ sở, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 3 triệu hội viên Cựu Chiến binh trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự phiên khai mạc.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh quốc gia Lào, đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia đã sang dự, chúc mừng Đại hội.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V tại Đại hội có chủ đề: “Phát huy bản chất, truyền thống ‘Bộ đội Cụ Hồ’; trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn Hội Chiến binh Việt Nam và toàn thể anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những đóng góp rất đáng trân trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư biểu thị sự đồng tình với Báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo đã thể hiện tinh thần đổi mới, trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, quán triệt nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương.

Tổng Bí thư nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định: Một là, Hội Cựu chiến binh là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", đã từng được rèn luyện, thử thách trong khói lửa của cuộc đấu tranh cách mạng và các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Hơn ai hết, mỗi hội viên cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của "độc lập, tự do" đã được đổi bằng sự hy sinh, cống hiến của đồng bào, đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ, ác liệt. Vì vậy, Hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", "phi chính trị hoá quân đội" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Phối hợp chặt chẽ với các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; dựa vào dân nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập, hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương, khắc phục những bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, khoá XII của Đảng với phương châm kết hợp giữa xây và chống, lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích Đảng, Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chú trọng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi", gắn với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh của cựu chiến binh nhằm góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững. Chú ý quan tâm hơn đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng. Cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; coi trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào hành động sâu rộng, một nét đẹp của xã hội Việt Nam.

Ba là, thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, Cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên. Hội viên cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hoá mới, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Hiện nay, trong thanh niên có đội ngũ cựu quân nhân, những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về các địa phương. Đây là lực lượng đã được tuyển chọn, học tập và rèn luyện trong quân đội, có phẩm chất chính trị tốt, có sức khoẻ, một số được trang bị kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp nhất định, có nhiều tiềm năng phát triển. Hội Cựu chiến binh các cấp cần tích cực, chủ động hơn trong phối hợp với Đoàn Thanh niên, cơ quan quân sự địa phương, các ngành có liên quan để tập hợp, động viên anh chị em tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ cựu quân nhân ở cơ sở, tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh và các phong trào khác ở địa phương, qua đó bồi dưỡng, tạo nguồn bổ sung cán bộ cho Đảng và Nhà nước.

Bốn là, chăm lo xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu công tác Hội trong tình hình mới.

Hiện nay, các cấp uỷ và tổ chức Đảng trong cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội Cựu chiến binh cần chỉ đạo thực hiện một cách tích cực và hiệu quả; đồng thời hướng dẫn cán bộ, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.Nhân dịp này, Tổng Bí thư đề nghị các cấp uỷ đảng từ Trung ương đến cơ sở cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động cho các cấp Hội Cựu chiến binh, có cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội góp ý kiến xây dựng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể nhân dân xây dựng mối quan hệ và phối hợp hoạt động với Hội, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành liên quan tiếp tục bổ sung, ban hành và thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Hội và lợi ích của cựu chiến binh. Đồng thời, với truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Tổng Bí thư tin tưởng rằng, sau Đại hội này, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, thực sự đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận động cựu chiến binh và nhân dân; cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu tại Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định trong những năm qua, Hội đã đoàn kết, vận động các thế hệ cựu chiến binh giữ vững bản chất truyền thống, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, quyết thắng trên nhiều lĩnh vực; đặc biệt trong công tác tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chủ nghĩa xã hội; nâng cao vị thế cho cựu chiến binh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự tin tưởng, Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội tạo thành sức mạnh tổng hợp; tích cực, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 Hội Cựu Chiến binh Việt Nam diễn ra từ ngày 13-15/12/2017..

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam