Đảng bộ BHXH tỉnh Sơn La: Học và làm theo Bác, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ nhân dân

27/05/2020 09:11:15
Đảng bộ BHXH tỉnh Sơn La vừa vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890-19/05/2020).

Đảng bộ BHXH tỉnh Sơn La hiện có 80 đảng viên, sinh hoạt tại 08 chi bộ trực thuộc, chiếm 72,73% tổng số công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ). Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ BHXH tỉnh nghiêm túc tổ chức quán triệt, học tập, triển khai theo chủ đề hàng năm; chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức rõ những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, học tập và làm theo Bác trở thành việc tự giác, thường xuyên của mỗi chi bộ, phòng nghiệp vụ, trước hết là của người đứng đầu và mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ BHXH tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chú trọng chỉnh đốn tác phong, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy với công việc. Đồng thời, thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt, cán bộ, đảng viên. Duy trì và thực hiện tốt việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của tập thể, cá nhân. Gắn việc xây dựng bản cam kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII; xác định việc xây dựng bản cam kết rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm. Định kỳ rà soát, đánh giá kết quả thực hiện bản cam kết của từng tập thể và mỗi cá nhân, từ đó tìm giải pháp hoàn thành tốt những nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đã xây dựng.

Đảng ủy phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ trực thuộc thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt là duy trì tổ chức “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”, với các nội dung: Chào cờ (hát Quốc ca), thông tin thời sự; đánh giá thành tích nổi bật tuần qua, triển khai công việc trọng tâm tuần tiếp theo; kể câu chuyện, huấn thị của Bác Hồ; tuyên dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa tới toàn thể cán bộ, đảng viên, CC,VC,NLĐ trong toàn đơn vị về nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ BHXH tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện khâu đột phá, nhiệm vụ thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hằng năm, Đảng ủy BHXH tỉnh xác định nội dung đột phá, kết quả đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Đến hết năm 2019, đã phát triển lên 62.223 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 100,02% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tham gia BHXH tự nguyện 13.095 người, đạt 112,15% kế hoạch; tham gia BHTN 50.410 người, đạt 100,39% kế hoạch; tham gia BHYT 1.191.658 người, đạt 100,93% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ 95,45% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2019 (95,1% dân số). Tổ chức cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT; đến 30/06/2018 cơ bản hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý. Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát sinh đột xuất, như: Đồng bộ dữ liệu cấp mã số BHXH với dữ liệu hộ gia đình làm cơ sở để cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thực hiện liên thông dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH BHYT...

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” toàn Đảng bộ BHXH tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như đạo đức công vụ, lề lối tác phong làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Theo đánh giá xếp loại, hằng năm Đảng bộ BHXH tỉnh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 02 năm 2016 - 2017 đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2019 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Phát huy kết quả đạt được, Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc tự giác, thường xuyên của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể ở đơn vị.

Phạm Đức

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam