Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang: Nỗ lực vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ IV

02/07/2020 09:12:58
Trong 02 ngày 26 và 27/06/2020, Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đặng Thị Nhàn; đại diện các Ban thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, cùng toàn thể 85 đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa IV trình Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh khóa V: Nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ BHXH tỉnh Tuyên Quang đã đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, nỗ lực vượt khó, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV (2015-2020) đề ra. Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao:

Thu BHXH, BHYT hàng năm đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu cấp trên giao; số người tham gia BHXH, BHYT tăng qua từng năm, năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2015 toàn tỉnh có với 46.690 người tham gia BHXH bắt buộc; đến 31/5/2020, toàn tỉnh 49.596 người tham gia (tăng 2.906 người tham gia BHXH, BHYT so với năm 2015). Số người tham gia BHXH tự nguyện năm 2015 là 1782 người, đến 31/5/2020 là 7.959 người (tăng 6.177 người so với năm 2015). Tổng số người tham gia BHYT năm 2015 là 703.213  người, đạt tỷ lệ bao phủ 92,49%; năm 2020, toàn tỉnh có 747.711 người tham gia; đạt tỷ lệ bao phủ 94,14%; số người tham gia BHTN năm 2015 là 39.897 người, đến năm 2020 là 41.187 người. Năm 2015 số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị là là 26,043 tỷ đồng, chiếm 2,34% so với số phải thu. Đến 31/12/2019, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh là 27,642 tỷ đồng,chiếm 1,81% so với số phải thu, thấp hơn chỉ tiêu giảm nợ của BHXH Việt nam giao là 0,06%. Giải quyết và quản lý chi trả chế độ BHXH, BHYT đúng quy định, đảm bảo an toàn, thuận tiện cho người hưởng; quản lý có hiệu quả quỹ BHXH, BHYT, hạn chế thấp nhất việc lạm dụng quỹ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của ngành góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT.

Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cơ quan Đảng cấp trên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát và lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác hàng năm đã đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các đoàn thể quần chúng như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh đã phát động nhiều phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, từ thiện…; thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cán bộ, đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ cơ quan, đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực; phát động các phong trào thi đua sôi nổi trong cơ quan…

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh góp phần đảm bảo An sinh xã hội tại địa phương. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hoạt động của Ban Chấp hành Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc được đổi mới, chất lượng sinh hoạt được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng từng bước được nâng lên. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể bám sát nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực trong đoàn viên, hội viên. Lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoạt động tích cực, có hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện chính sách xã hội; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh khoá V gồm 09  đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Công Lý (BHXH tỉnh Tuyên Quang)

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam