Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII

11/07/2018 16:46:49
Sáng ngày 11/7/2018, Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khoá XII. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Các đồng chí Đảng uỷ viên, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ tham dự Hội nghị. TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ khối Trung ương, Báo cáo viên cấp Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được nghe phổ biến, quán triệt 3 nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh chỉ rõ, Nghị quyết số 26 của Trung ương định hướng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 và tầm nhìn trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Nghị  quyết đã kế thừa, bổ sung và phát triển Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư từ đó đến nay với nhiều nội dung đổi mới quan trọng, có tính đột phá, khả thi và sát tình hình thực tế; nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh toàn diện, thống nhất, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế- xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nền kinh tế số, kinh tế tri thức và biến đổi khí hậu, nước biển dâng; cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Học tập, quán triệt Nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ, cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ - một lĩnh vực liên quan trực tiếp đến con người, xây dựng con người, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng, khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Nguyễn Thị Minh đề nghị cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan BHXH Việt Nam cần tập trung học tập nghiêm túc, quán triệt sâu sắc, thấm nhuần các quan điểm, mục tiêu, phát huy ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tồn tại; từ đó, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết chỉ rõ; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ BHXH các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Ngành vừa “hồng”, vừa “chuyên”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Chính phủ và Nhân dân.  

 

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh phát biểu tại Hội nghị

Nghị quyết số 27 của Trung ương thống nhất đánh giá về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được rút ra từ những lần cải cách tiền lương trước đây, đặc biệt là từ việc triển khai thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 và Hội nghị Trung ương 7 khóa XI; phân tích, dự báo tình hình kinh tế-xã hội đất nước trong thời gian tới. Từ đó, đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và chính sách, biện pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương với nhiều nội dung mới, có tính đột phá, khả thi cao. Nghị quyết  được ban hành nhằm định hướng xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng xuất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Là trụ cột chính của hệ thống chính sách an sinh xã hội quốc gia, lĩnh vực BHXH có đặc thù hoat động gắn liền với chính sách lao động, tiền lương. Những quan điểm, mục tiêu, định hướng cải cách chính sách tiền lương tác động trực tiếp tới công tác BHXH, ngay từ khâu thiết kế chính sách, công tác thu, chi trả, thanh tra, kiểm tra, giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng các chế độ, trợ cấp BHXH. Do đó, yêu cầu đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH Việt Nam, nhất là các đơn vị có quan hệ mật thiết tới lĩnh vực này cần nghiên cứu sâu sắc nội dung Nghị quyết, tham gia đóng góp xây dựng chương trình hành động của Đảng ủy, của cấp ủy chi bộ đơn vị để tham mưu, đề xuất tổ chức thực hiện hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đi vào đời sống.    

Đồng chí Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh đến Nghị quyết số 28, đây là Nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở xem xét, thảo luận Đề án “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”, do Chính phủ chỉ đạo xây dựng, có sự đóng góp quan trọng của BHXH Việt Nam. Ngày 10/5/2018, Trung ương đã thảo luận về Đề án này và đánh giá cao Đề án được nghiên cứu công phu, có nhiều điểm mới, xây dựng trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn; tổng kết đánh giá khách quan thực trạng chính sách BHXH thời gian qua, cùng với việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế; từ đó đề ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nội dung cải cách, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo cải cách mạnh mẽ để BHXH thực sự trở thành một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; phát triển hệ thống chính sách BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc “đóng-hưởng”, “công bằng”, “bình đẳng”, “chia sẻ” và “bền vững”.

Nghị quyết định hướng các vấn đề lớn, toàn diện và hệ thống, nhiều nội dung cải cách rất căn bản, toàn diện, mang tính đột phá. Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh đề nghị, với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết Trung ương số 28 về cải cách chính sách BHXH; yêu cầu toàn Đảng bộ tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết; chủ động, tích cực cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết đã xác định, phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém; phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; thống nhất nhận thức, đồng thuận, đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của Ngành, từ tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; tích cực đóng góp bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

TS. Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương giới thiệu nội dung các Nghị quyết

Đi sâu vào phân tích các Nghị quyết, TS Trần Hồng Hà nhấn mạnh, tầm quan trọng của 03 Nghị quyết đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới và liên quan trực tiếp từng cán bộ CCVC, người lao động. Đồng chí Trần Hồng Hà cho biết, cả 03 Nghị quyết đều có kết cấu 04 phần: Tình hình và nguyên nhân cần phải có Nghị quyết; Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể tùy theo từng nghị quyết; Nhiệm vụ - giải pháp và Tổ chức thực hiện. Trong đó, Nghị quyết 26 nêu 2 trọng tâm 5 đột phá cốt lõi; Nghị quyết 27 có 5 nội dung cải cách tiền lương trong khu vực công, 3 nội dung cải cách tiền lương trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 đưa ra 11 nội dung cải cách BHXH.

Trong đó, 2 trọng tâm của Nghị quyết 26 là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ hiệu quả, công tác cán bộ; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược, đội ngũ bí thư cấp uỷ, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp. 05 đột phá là đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều theo tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời, chấm dứt chạy chức chạy quyền; Thực hiện nhất quản chủ trương bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh và cấp huyện không là người địa phương là những nơi đủ điều kiện; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc, có cơ chế chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thực sự gắn bó mật thiết với nhân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

TS. Trần Hồng Hà cũng chỉ ra tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế - xã hội. tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính bảo đảm đời sống của người lao động và gia đình người hưởng lương; trả lương đúng là đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần quan trọng vào thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. TS Trần Hồng Hà cũng nhấn mạnh đến 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 5 nội dung cải cách trong Nghị quyết 27 ở khu vực công trong đó thiết kế cơ cấu tiền lương mới; xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo; xác định các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương; xắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành cho phù hợp; cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập.

Phân tích sâu về Nghị quyết số 28, TS Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Đảng xác định chính sách BHXH là trụ cột chính của an sinh xã hội đóng góp quan trọng vào thực hiện tiến bộ công bằng xã hội. Nội dung cải cách trong Nghị quyết sẽ được thực hiện đồng bộ để mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi nhận thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ; xây dựng hệ thống BHXH đa tầng; sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu; tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách BHXH cũng như tính linh hoạt của chính sách; cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách; đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia BHXH trong khu vực phi chính thức; sửa đổi, khắc phục các bất hợp lý về chế độ bảo hiểm hưu trí theo hướng linh hoạt hơn; thực hiện tăng tuổi hưu theo lộ trình; sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng BHXH; điều chỉnh tỷ lệ tích lũy đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa phù hợp với thông lệ quốc tế; đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ BHXH theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả; thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ…

Đồng chí Trần Hồng Hà nhấn mạnh, 03 Nghị quyết quan trọng, chứa đựng hàm lượng chuyên môn cao, vì thế muốn hiểu sâu, thấm nhuần thì cần phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu kỹ từ đó mới có thể áp dụng vào thực tiễn trong triển khai nhiệm vụ.

Toàn cảnh hội nghị

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư, Thường trực Đảng uỷ nhận định, sau một buổi sáng với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Nga đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt các nội dung: thực hiện thảo luận chương trình hành động tại chi bộ và viết bài thu hoạch; giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các chi bộ. Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, đảng viên, khuyến khích cá nhân chủ động tự nghiên cứu, trao đổi và thảo luận sao cho mỗi cán bộ, đảng viên đều là một tuyên truyền viên giỏi, giải thích cho người dân hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch của Trung ương và cấp ủy cấp trên các tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đảm bảo bám sát thực tiễn phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai gắn chặt với Nghị quyết Trung ương 5; Nghị quyết Trung ương 6 đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW. Xác định lấy nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 để tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ vào tháng 7 và cũng là nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết đối với cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII…/.

Trọng Nghĩa

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam