Danh sách đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến Nhân dân

25/03/2020 10:58:11
Thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 01/11/2019 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/017/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng, BHXH Việt Nam công khai danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động để lấy ý kiến Nhân dân.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 24/03/2020, Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) ra Công văn số 25/TĐKT về Lấy ý kiến nhân dân (trước khi Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ngành họp xét khen thưởng) trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với việc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho BHXH tỉnh Hà Tĩnh, Huân chương Lao động hạng Nhì cho BHXH tỉnh Hòa Bình.

Công văn số 27/TĐKT về Lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của Ngành đối với việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho BHXH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Các ý kiến đóng góp liên quan đến tập thể có tên tại danh sách trên gửi về Vụ Thi đua-Khen thưởng (BHXH Việt Nam) theo số điện thoại 0243.6285953 hoặc địa chỉ email vutdkt@vss.gov.vn trước ngày 27/03/2020 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua Khen thưởng Ngành và Tổng Giám đốc xem xét đề xuất khen thưởng.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam