Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch vùng miền núi

13/12/2017 20:58:31
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban Dân tộc về việc “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2017-2022”.

Chương trình phối hợp bao gồm nhiều nội dung.

Ở lĩnh vực văn hóa: Tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước”. Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý của 2 ngành tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tập trung tuyên truyền các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Tổ chức  các Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc ở các vùng, miền.

Trong lĩnh vực thể thao: Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn về lĩnh vực thể thao cho đối tượng là người dân tộc thiểu số. Tổ chức các Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tại các khu vực theo kế hoạch.

Lĩnh vực du lịch: Tuyên truyền, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lĩnh vực du lịch gắn với phát triển bền vững. Giới thiệu, quảng bá văn hóa dân tộc phục vụ phát triển du lịch. Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tham gia cung cấp dịch vụ du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Với lĩnh vực gia đình: Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg về việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình; Quyết định số 1028/QĐ-TTg Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020. Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; thực hiện bình đẳng giới trong gia đình; phòng chống bạo lực trong gia đình. Thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, tiến tới xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm chủ đề trọng tâm tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh đó, Bộ VHTT&DL cùng Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình cho đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, có kế hoạch tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ người dân tộc thiểu số về lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc (tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, ẩm thực…) gắn bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình sẽ được triển khai tại 52 tỉnh, thành phố có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam