Đề xuất liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH

19/05/2020 08:23:25
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang chủ trì dự thảo và lấy ý kiến Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH, sử dụng hóa đơn đặt in, tự in (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định). Trong đó, đề cập đến việc phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Dự thảo Nghị định, về nội dung phối hợp, liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan BHXH (Điều 5), sau khi cấp đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống Thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp gửi thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đơn vị trực thuộc, số lượng lao động dự kiến, phương thức đóng BHXH cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH để phục vụ quản lý nhà nước về BHXH theo quy định của pháp luật; mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị trực thuộc được sử dụng làm mã số đơn vị BHXH; khi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc đóng BHXH, cơ sở dữ liệu chuyên ngành về BHXH gửi thông tin về số lượng lao động đóng BHXH của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.

Về Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Điều 3), Dự thảo Nghị định đề xuất, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP; nội dung Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm nội dung quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp và phương thức đóng BHXH, đề nghị sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp được ban hành kèm theo Nghị định này. Khi có hiệu lực thi hành, Nghị định Quy định về phối hợp, liên thông thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, khai trình lao động, cấp mã số đơn vị BHXH,  sử dụng hóa đơn đặt in, tự in sẽ bãi bỏ quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; bãi bỏ quy định về cấp mã số đơn vị BHXH; bãi bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Nghị định này thay thế cho các giấy tờ tương ứng ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Dự thảo Nghị định cũng quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, BHXH Việt Nam có trách nhiệm xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để triển khai việc liên thông, trao đổi thông tin điện tử giữa các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam