Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN

09/09/2018 21:54:45
Từ ngày 7/9/2018, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến rộng rãi về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN.

(ảnh minh hoạ)

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung gồm 4 điều, trong đó tập trung vào những nội dung chính sau:

Về đóng BHTN: Bổ sung quy định về các trường hợp được coi là người đang đóng BHTN bao gồm cả trường hợp người lao động có tháng liền trước của tháng có ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc không hưởng lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng. Bổ sung quy định thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội được tính là thời gian đóng BHTN. Bổ sung quy định về thời gian đóng để xét hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp mà chưa được xác nhận trong sổ bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động chậm đóng hoặc trốn đóng BHTN; hoặc do cơ quan bảo hiểm xã hội chưa thực hiện gộp sổ bảo hiểm xã hội; hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thiếu thời gian đóng BHTN của người lao động theo hướng coi đây là thời gian chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp để làm căn cứ tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định.

Về các chế độ BHTN: Sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo hướng mở rộng các trường hợp được coi là bất khả kháng. Nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng/người/tháng lên 1,5 triệu đồng/người/tháng. Sửa đổi, bổ sung quy định về thời hạn ban hành quyết định hỗ trợ học nghề từ 15 ngày lên 20 ngày để phù hợp với điều kiện được hỗ trợ học nghề. Sửa đổi, bổ sung nghề được hỗ trợ theo hướng đa dạng hóa hơn...

Nghị định cũng bổ sung quy định về văn bản xác nhận việc chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc và hình thức văn bản. Bổ sung quy định người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không được bảo lưu do có việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an và đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên nhưng không thực hiện thông báo theo quy định với trung tâm dịch vụ việc làm. Bổ sung quy định chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp quá hạn nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp; chuyển hưởng trong thời gian tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và chuyển hưởng trong trường hợp người lao động có nhiều lần chuyển hưởng./.

Hà An

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 8/2018, toàn quốc có 11,39 triệu người tham gia BHTN. BHXH Việt Nam cũng đã phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện giải quyết cho 464.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; giải quyết cho 23.299 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề với số tiền ước chi cho Quỹ BHTN là 5.801 tỷ đồng.

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam