Đề xuất Vụ, ban của cơ quan thuộc Chính phủ chỉ có tối đa 03 cấp phó

26/10/2018 10:23:54
Đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc Chính phủ tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, Bộ Nội vụ trình Chính phủ Dự thảo Nghị định Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ.

Tính đến 2018, có 08 cơ quan thuộc Chính phủ (ảnh minh họa)

Sau hơn 02 năm tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 10/2016/NĐ-CP, có một số nội dung về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thuộc Chính phủ trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc chưa được quy định thống nhất, phù hợp với phân cấp thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Do đó, để đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc Chính phủ tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Bộ Nội vụ đề xuất quy định tiêu chí về biên chế tối thiểu khi thành lập Ban, Văn phòng, Phòng thuộc Ban, Văn phòng làm cơ sở cho việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bên trong của cơ quan thuộc Chính phủ; quy định tiêu chí xác định số lượng cấp phó của Ban, Văn phòng, Phòng thuộc Ban, Văn phòng, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa số lượng người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và số lượng viên chức thực thi, thừa hành thuộc tổ chức.

Chỉ thành lập Ban (vụ) khi có tối thiểu 15 công chức, viên chức

Theo Dự thảo, sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 10/2016/NĐ-CP, Ban (vụ) hoạt động theo chế độ thủ trưởng, không có con dấu riêng và có thể có phòng. Chỉ thành lập Ban (vụ) khi khối lượng công việc cần phải bố trí tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức trở lên. Việc quy định tối thiểu 15 người làm việc là công chức, viên chức khi thành lập Ban (vụ) để đảm bảo số công chức, viên chức tối thiểu của Ban (vụ) lớn hơn 2 lần số công chức, viên chức tối thiểu của Phòng thuộc Ban (vụ) thuộc cơ quan thuộc Chính phủ. Việc bỏ quy định cụ thể số lượng phòng trực thuộc Ban (vụ) trong Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan thuộc Chính phủ là để phân cấp cho cơ quan thuộc Chính phủ trong việc quyết định sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong của các tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định của Chính phủ.

Tối đa chỉ có 03 cấp phó tối mỗi Ban (vụ), Văn phòng

Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 10/2016/NĐ-CP quy định về tiêu chí xác định số lượng cấp phó tối đa của tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ. Cụ thể:

- Ban (vụ) và Văn phòng có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên có từ 20 người làm việc là công chức, viên chức trở xuống được bố trí không quá 02 cấp phó; có trên 20 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí không quá 03 cấp phó.

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện số lượng cấp phó theo Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc bổ sung quy định số lượng cấp phó tối đa của Ban (vụ), Văn phòng của cơ quan thuộc Chính phủ gắn với số lượng biên chế tối thiểu được áp dụng tương tự như đối với Vụ thuộc Bộ. Riêng số lượng cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện số lượng cấp phó theo Đề án tự chủ của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để có chính sách khuyến khích đối với các nhóm đơn vị sự nghiệp công lập này).

Tiêu chí thành lập và số lượng cấp phó của Phòng thuộc Ban (vụ), Văn phòng

Bổ sung Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 10/2016/NĐ-CP về tiêu chí thành lập Phòng và tương đương thuộc Ban (vụ) và Văn phòng là: “Công việc hoặc lĩnh vực do Phòng thực hiện phải có nhiều mảng công tác và có quy trình quản lý riêng theo yêu cầu của đối tượng quản lý”.

Về cấp phó của Phòng thuộc Ban (vụ) và Văn phòng sẽ được quy định tại Khoản 7 Điều 4 Nghị định số 10/2016/NĐ-CP; theo đó, Phòng có dưới 10 người làm việc là công chức, viên chức được bố trí 1 Phó Trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là công chức, viên chức trở lên thì bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng. Việc quy định số lượng cấp phó của Phòng thuộc Ban (vụ), Văn phòng theo số lượng công chức, viên chức tối thiểu là để bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa số lượng người giữ chức danh lãnh đạo quản lý và số lượng công chức, viên chức thực thi, thừa hành thuộc phòng.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam