Đoàn công tác của BHXH Việt Nam học tập về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra tại Malaysia

07/09/2017 13:12:54
Nhằm tăng cường tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kiến thức, các nghiệp vụ cơ bản về công tác thanh tra BHXH, BHYT, BHTN, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ký Quyết định số 1337/QĐ-BHXH cử đoàn cán bộ đi học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra tại các cơ quan An sinh xã hội Malaysia từ ngày 13/08-20/08/2017.

Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã có một số buổi làm việc với Cơ quan An sinh xã hội (SOCSO) và Quỹ Phòng xa cho người lao động (EPF) để trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh tra – kiểm tra với các nội dung như chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra; sự tuân thủ của chủ sử dụng lao động và người lao động; các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, kiểm tra; hệ thống xử phạt; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, kiểm tra…

SOCSO quản lý chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, chế độ tàn tật theo Luật An sinh xã hội năm 1969; còn EPF cung cấp các lợi ích về hưu cho người lao động thông qua việc quản lý tiền tiết kiệm của họ theo Luật Quỹ Phòng xa cho người lao động năm 1991. Theo Luật định, thanh tra viên của SOCSO, EPF do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, ngoài chức năng thanh tra, còn đảm bảo bảo quản tốt tất cả hồ sơ liên quan; cập nhật thông tin chủ sử dụng lao động; thu nợ; thu lãi do chậm trả. Thanh tra viên được ủy quyền của Tổng Giám đốc có thể ra quyết định xử phạt, khởi tố và thậm chí có thể yêu cầu cơ quan công an cấm xuất cảnh đối với các chủ sử dụng lao động chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng góp tham gia BHXH cho người lao động.

Qua quá trình học tập, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam đã thu nhận được nhiều bài học bổ ích từ kinh nghiệm của Malysia trong công tác thanh kiểm tra, có thể kể đến:

- SOCSO, EPF đều chú trọng xây dựng hệ thống thanh tra, kiểm tra. Hệ thống thanh tra, kiểm tra được xác định là lực lượng trụ cột trong việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan. Số lượng biên chế cán bộ thanh tra theo hướng gọn nhẹ, tinh thông làm việc có tính chuyên nghiệp cao.

- Lực lượng thanh tra hoạt động độc lập, tuân thủ pháp luật; được trao rất nhiều quyền (khởi tố, khởi kiện, điều tra, xử phạt,...); được trực tiếp thực hiện các quyền theo quy định (không qua trung gian) và được pháp luật hỗ trợ trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

- Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra, cơ sở dữ liệu của SOCCO, EPF đều được tích hợp, liên thông với dữ liệu của đơn vị sử dụng lao động, cơ quan có chức năng liên quan; phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ cơ quan thanh tra kiểm tra trong việc xây dựng kế hoạch, cảnh báo lỗi, giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng cán bộ thanh tra, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ kịp thời, chính xác đến từng người. Cơ sở dữ liệu được coi là chứng cứ để xử lý vi phạm theo quy định tại Luật Bằng chứng. Ứng dụng sử dụng phần mềm cả trên máy tính và trên điện thoại di động. Phần mềm chạy trên máy tính để quản lý tất cả các hoạt động phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt, khởi tố... Các chức năng cơ bản của phần mềm thanh tra, kiểm tra gồm theo dõi kế hoạch, chỉ tiêu hàng năm; quản lý toàn bộ số thu, nộp; thông tin báo cáo theo định kỳ của thanh tra viên; cơ sở dữ liệu của phần mềm được liên kết với cơ sở dữ liệu các ngành khác (thuế, kế hoạch đầu tư) để kiểm tra, đối chiếu, phát hiện sai phạm.

- Định kỳ mỗi năm tổ chức tháng “hành động” tuyên truyền tới chủ sử dụng lao động, người lao động về việc thu, nộp bảo hiểm và đề ra các mức “ưu đãi” đối với các chủ sử dụng lao động nợ đọng vi phạm Luật bị xử phạt, nếu thực hiện các quyết định xử phạt và nộp đầy đủ số phải nộp trong tháng đó.

- SOCSO xây dựng Trung tâm phân tích dữ liệu được tập trung tại Trung ương; trên cơ sở kết quả phân tích dữ liệu được chuyển cho hệ thống thanh tra, kiểm tra cấp dưới để tổ chức thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền. Phần mềm thanh tra, kiểm tra được kết nối với điện thoại của các thanh tra viên, giúp thanh tra viên chủ động cặp nhật thông tin, vi phạm của đối tượng để chủ động triển khai công việc trên cơ sở chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Thực hiện báo cáo thường xuyên với cấp quản lý để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Những kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra của SOCSO, EPF là những bài học quý báu cho BHXH Việt Nam trong ứng dụng vào công tác thanh tra, kiểm tra tại đơn vị, cũng  như nâng cao hiệu quả quản lý công tác thanh tra, kiểm tra toàn Ngành.

Vụ Hợp tác Quốc tế, BHXH Việt Nam

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam