Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

03/01/2020 21:53:13
Đây là chủ đề phong trào thi đua yêu nước năm 2020 khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam vừa được Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn thay mặt lãnh đạo Ngành phát động chiều ngày 03/1/2020.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn phát động phong trào thi đua năm 2020 của cơ quan BHXH Việt Nam

Theo đó, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Ngành, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020 khối các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1.Bám sát nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam, chủ động nghiên cứu tham mưu, đề xuất xây dựng văn bản hướng dẫn các đơn vị trong Ngành tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN gắn với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện BHXH, BHYT, BHTN; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, các hành vi lạm dụng, trục lợi, gây thất thoát quỹ BHXH, BHYT, BHTN.

2.Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm 2020; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đối với BHXH các tỉnh, thành phố để kịp thời xử lý những phát sinh, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

3.Tham mưu đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN gắn với việc mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và thanh tra, kiểm tra liên ngành; giám sát chặt chẽ việc thực hiện BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn cả nước.

4.Tiếp tục cải tiến phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BHTN qua tổ chức dịch vụ công ích của nhà nước nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; tăng cường quản lý chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn, chi trả trợ cấp BHTN; đẩy mạnh việc kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở KCB; tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

5.Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang bị hiện đại hóa thiết bị, tăng cường áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong quản lý các hoạt động nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, liên thông dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ; thực hiện kết nối liên thông dữ liệu với các bộ, ngành; mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

6.Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/ 02/ 2018 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; có chế tài xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với trường hợp vi phạm, làm chậm, làm kém hiệu quả.

7.Tăng cường công tác đối ngoại, chia sẻ thông tin, trao đổi học tập kinh nghiệm trong hợp tác đa phương, song phương với khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực an sinh xã hội, đặc biệt chú trọng củng cố và phát triển quan hệ đa phương với các nước trong Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA), đồng thời, phát huy vai trò kết nối giữa ISSA với Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA), góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN lớn mạnh, gắn với năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

8.Phát huy vai trò, sức mạnh của các tổ chức Đảng, chính quyền và đoàn thể trong cơ quan nhằm tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan và của Ngành. Duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong văn minh, lịch sự, nghiêm túc; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử và phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính tiên phong, gương mẫu của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

9.Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua và khen thưởng. Khen thưởng phải bám sát phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, tiêu chuẩn, đối tượng; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đồng thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong cơ quan và toàn Ngành.

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung thi đua phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.

Lãnh đạo BHXH Việt Nam kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan BHXH Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đồng sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội Đảng bộ cơ quan BHXH Việt Nam, Đại hội thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V.../.

 

 

 

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam