Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực phát triển bền vững

04/03/2020 16:11:06
Những năm qua, BHXH Việt Nam có nhiều đổi mới trong công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực chuyển biến mạnh mẽ, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành đã có những trao đổi về định hướng chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát động Thi đua yêu nước Ngành BHXH năm 2020

         Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Ngành BHXH luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua, thực hiện hiệu quả công tác khen thưởng, từ đó tạo tác động tích cực đến chỉ số phát triển BHXH, BHYT trong những năm gần đây. Xin Phó Tổng Giám đốc cho biết cụ thể hơn về những kết quả này?

          Đồng chí Nguyễn Đình Khương: Xác định công tác thi đua, khen thưởng là động lực, là đòn bẩy quan trọng động viên, khuyến khích CCVC và người lao động trong Ngành khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,  những năm qua, BHXH Việt Nam luôn quan tâm đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.  Đặc biệt, từ khi triển khai Chỉ thị số 34-CT/ TW của Bộ Chính trị, việc tổ chức phát động, thực hiện các phong trào thi đua của Ngành BHXH ngày càng hiệu quả hơn. Từ năm 2014 - 2019, BHXH Việt Nam phát động 04 phong trào thi đua theo giai đoạn; 07 phong trào thi đua thường xuyên hàng năm và 12 phong trào thi đua chuyên đề, được triển khai với nhiều hình thức phong phú.

BHXH Việt Nam đã kiện toàn lại các Khối, Cụm Thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn, trong đó có những điểm mới như: tinh gọn lại còn 02 Khối Thi đua thay vì 03 Khối như trước đây; đổi mới hoạt động của các Khối, Cụm Thi đua; tăng cường phổ biến kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác giữa các đơn vị trong Khối, Cụm Thi đua; tạo cơ hội trao đổi giữa các cán bộ nghiệp vụ, nhất là ở các lĩnh vực đang có nhiều khó khăn, áp lực trong thực tiễn thông qua việc tổ chức Hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép trong Hội nghị sơ kết, tổng kết để bàn giải pháp tháo gỡ, đồng thời tăng cường phát động các đợt thi đua đột xuất theo chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và xếp loại, xét duyệt khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, chính xác, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm làm căn cứ khen thưởng; đặc biệt đã tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ ở cấp cơ sở... Phong trào thi đua thường niên, đột xuất theo chuyên đề gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với việc khen thưởng kịp thời đã tạo động lực cho công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong giai đoạn 05 năm vừa qua.

Cụ thể, năm 2014, tỷ lệ bao phủ BHYT mới chỉ đạt 71,5%, đến nay đã đạt 90%, tương ứng 85,95 triệu người tham gia BHYT; số tham gia BHXH bắt buộc năm 2014 chỉ đạt khoảng 11,4 triệu người, năm 2019 đạt 15,2 triệu người tham gia. Đặc biệt số tham gia BHXH tự nguyện tăng mạnh trong khoảng 02 năm gần đây; từ 193 ngàn năm 2014 năm 2018 đạt 271 ngàn người và tăng gấp đôi trong năm 2019 với 574 ngàn người tham gia.

Công tác cải cách hành chính của Ngành đạt bước tiến quan trọng, số lượng thủ tục hành chính về BHXH, BHYT đã giảm đáng kể so với trước kia. Cụ thể, đã giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 28 thủ tục (năm 2017); đến năm 2019 còn 27 thủ tục. Nhiều thủ tục hành chính đã rút ngắn thời gian giải quyết như thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, cấp thẻ BHYT từ 07 ngày xuống còn 05 ngày; riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp không quá 02 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; cấp lại thẻ BHYT ngay trong ngày đối với trường hợp đang nằm viện hoặc không có thay đổi về thông tin...

          Hiệu quả tác động từ công tác thi đua, khen thưởng được thấy rõ. Xin Phó Tổng Giám đốc cho biết một vài nét khái quát về các phong trào thi đua tiêu biểu đã được Ngành chú trọng phát động trong các năm gần đây?

          Đồng chí Nguyễn Đình Khương: Nhìn lại các năm gần đây, một trong những kết quả nổi bật mà công tác thi đua, khen thưởng mang lại là sự chủ động, linh hoạt trong việc phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, với công việc hằng ngày của mỗi công chức, viên chức và người lao động.

Tiêu biểu có thể kể đến phong trào thi đua như: Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020; Phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/ TW ngày 23/05/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Cải cách chính sách BHXH.

Các phong trào thi hàng năm có thể kể đến: Phong trào thi đua "Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động, lập nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, thiết thực Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ngành BHXH Việt Nam" vào năm 2014; Phong trào thi đua "Phát huy truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, công chức, viên chức Ngành BHXH quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, phục vụ Nhân dân và người lao động ngày càng tốt hơn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015"; Phong trào thi đua "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016"; Phong trào thi đua "Kỷ cương - Đoàn kết - Thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2017"; Phong trào thi đua "Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp" năm 2018; Phong trào thi đua "Công chức, viên chức Ngành BHXH luôn nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo trong thực thi công vụ, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, lập nhiều thành tích hướng tới Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam..."

Đáng chú ý, các phong trào thi đua chuyên đề được phát động tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm để giải quyết khó khăn, yếu kém, tồn tại của từng đơn vị trong Ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như phong trào "Phát huy sáng kiến, thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời hạn"; "Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN" (năm 2017); "Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát Quỹ Ốm đau, thai sản, Quỹ BHTN" (năm 2017); "Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN…" 

Kết quả, trong những năm gần đây, đã có một số phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực nổi bật của Ngành BHXH được ghi nhận như "Phong trào thi đua Quyết tâm hoàn thành xuất sắc việc cấp mã số BHXH, cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT" vào năm 2017, tính đến ngày 31/03/2018, toàn quốc đã thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho trên 78,5 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 99,9%; cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 77,5 triệu người, đạt tỷ lệ 98,7% so với tổng số người đã cấp mã số BHXH; có 56 BHXH tỉnh cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH đạt từ 99% trở lên, trong đó có 18 tỉnh đạt 100% so với số người đã được đồng bộ; trên cơ sở thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua này, BHXH Việt Nam thực hiện khen thưởng cho 13 tập thể và 39 cá nhân. Hay phong trào thi đua "Tăng cường công tác quản lý nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng gây thất thoát Quỹ Ốm đau, thai sản, Quỹ BHTN". Tổng kết phong trào thi đua này, có 07 sáng kiến, giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Ngành; 08 tập thể, 07 cá nhân được giới thiệu là Điển hình tiên tiến; 10 tập thể, 15 cá nhân trong Ngành và 03 cá nhân ngoài Ngành có thành tích xuất sắc được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng. Số tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tăng dần qua các năm. Năm 2015, có 115 tập thể và 135 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc trong các lĩnh vực công tác nghiệp vụ của Ngành. Năm 2016 - 2017, BHXH Việt Nam đã giới thiệu 04 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, tham dự Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017; bên cạnh đó, chọn ra 12 tập thể, 15 cá nhân có sáng kiến hay, biên tập thành tài liệu tham khảo và phổ biến rộng rãi trong toàn Ngành.

Năm 2018, các Khối, Cụm Thi đua trong Ngành BHXH giới thiệu, biểu dương 70 tập thể, 102 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc đại diện các lĩnh vực nghiệp vụ. Như vậy, cùng với khối lượng công việc của Ngành ngày càng nhiều, khó khăn, phức tạp, áp lực lớn, các phong trào thi đua cả dài hạn và ngắn hạn, thi đua thường xuyên và đột xuất được triển khai rộng rãi, phong phú, từ đó xuất hiện nhiều hơn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

 

BHXH các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số I BHXH Việt Nam ký giao ước thi đua năm 2020

          Phát huy những bài học kinh nghiệm đã có, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam có định hướng chỉ đạo các giải pháp nào để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả khen thưởng, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả, thưa Phó Tổng Giám đốc?

          Đồng chí Nguyễn Đình Khương: Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước nói chung, BHXH Việt Nam nói riêng. Đây là năm ghi dấu Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - 03/02, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/09... Với BHXH Việt Nam, năm 2020 đánh dấu 25 năm ngày thành lập, với nhiều dấu ấn trong tổ chức thực hiện BHXH, BHYT; đồng thời là năm tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Ngành BHXH lần thứ V.

Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngay từ đầu năm 2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát động Phong trào Thi đua yêu nước với chủ đề “Công chức, viên chức ngành BHXH nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”.

 Để tạo được sự chuyển biến, hướng tới đột phá mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục tuyên truyền, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, tổ chức thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, của Ngành về công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua giai đoạn đến năm 2020 do Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã phát động. Trong đó, chú trọng gắn phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị.

Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để phát động các phong trào thi đua, đợt thi đua chuyên đề với nội dung thi đua cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Khối, Cụm Thi đua trong Ngành BHXH, thực hiện chấm điểm thi đua, đánh giá, xếp loại thi đua theo đúng quy định đảm bảo khách quan, công bằng và hiệu quả.

Nâng cao chất lượng khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác theo quy định của pháp luật; chú trọng khen thưởng cá nhân là người trực tiếp lao động, cá nhân có nhiều sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.       

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân, nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, các đơn vị trực thuộc/.

Trân trọng cảm ơn Phó Tổng Giám đốc!

Hoàng Trang (thực hiện)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam