Đổi mới hoạt động Khối, Cụm Thi đua (Bài 02)

20/08/2020 08:52:44
Nhằm nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước; thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng và Hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tổ chức hoạt động Khối, Cụm thi đua, những năm qua, BHXH Việt Nam đã tổ chức hoạt động Khối, Cụm thi đua trong Ngành BHXH.

Đổi mới tổ chức và nội dung hoạt động

Qua đánh giá, phân tích ưu điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và tham khảo ý kiến tham gia của các đơn vị trong Ngành cho thấy, hoạt động Khối, Cụm thi đua trong Ngành BHXH cần được đổi mới nhằm:

Tổ chức lại Khối, Cụm thi đua cho hợp lý để tạo tiền đề cho hoạt động Khối, Cụm thi đua được thuận lợi và phát huy tác dụng, hiệu quả;

Đổi mới nội dung hoạt động được xác định là nội dung quan trọng nhất gồm các quy định cụ thể về nội dung; trách nhiệm; công tác kiểm tra giám sát; sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thi đua và quy trình bình xét khen thưởng… để các thành viên trong Khối, Cụm thi đua tổ chức thực hiện.

Nội dung đổi mới như sau:

- Theo Quyết định số 234/QĐ-BHXH ngày 23/02/2018 và Quyết định số 489/QĐ-BHXH ngày 26/5/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam điều chỉnh danh sách các đơn vị thuộc Khối thi đua trong Ngành BHXH. Cụ thể, điều chỉnh Khối thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động: trước đây 03 Khối nay phân chia lại còn 02 Khối thi đua (Khối 1 gồm 17 đơn vị; Khối 2 gồm 11 đơn vị). Giữ nguyên số Cụm thi đua như trước kia.

Đổi mới nội dung hoạt động của Cụm thi đua đảm bảo hiệu quả hơn. Đối với các lĩnh vực công tác còn nhiều khó khăn, vướng mắc, có nhiều đơn vị trong Cụm chưa đạt kế hoạch thực hiện theo tiến độ thì có thể tổ chức Hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép trong Hội nghị sơ kết, tổng kết để bàn giải pháp tháo gỡ, đồng thời phát động thi đua chuyên đề để tổ chức thực hiện. Tăng cường trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm tốt, đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực công tác trong các Hội nghị Khối, Cụm thi đua; mở rộng thành phần dự hội nghị, đặc biệt là thành phần thuộc các lĩnh vực công tác có điển hình tiên tiến báo cáo sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác hiệu quả.

Nội dung cụ thể, bao gồm:  

- Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và các chỉ tiêu thi đua đã giao ước thực hiện (nhất là việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực công tác trọng tâm) giữa các đơn vị thành viên.

- Trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua hướng tới hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

- Phân tích nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực công tác chưa đạt kết quả theo kế hoạch (đơn vị tự đánh giá hoặc theo số liệu do các Vụ, Ban nghiệp vụ cung cấp) để bàn các giải pháp khắc phục, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

- Đối với các lĩnh vực công tác khó thực hiện (có nhiều đơn vị trong Cụm chưa đạt kế hoạch thực hiện theo tiến độ) thì có thể tổ chức Hội nghị chuyên đề hoặc lồng ghép trong Hội nghị sơ kết, tổng kết để bàn giải pháp tháo gỡ, đồng thời phát động thi đua chuyên đề để tổ chức thực hiện (khi tổ chức Hội nghị Cụm trưởng chủ động mời Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực công tác đó dự Hội nghị và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn).

- Trao đổi, phổ biến những kinh nghiệm tốt, đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực công tác (chú trọng kinh nghiệm giải quyết nhiệm vụ khó thực hiện); nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu xuất sắc trong các lĩnh vực công tác để học tập tại Hội nghị. Lựa chọn các điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh, giải pháp công tác xuất sắc để giới thiệu lên BHXH Việt Nam nhân rộng trong toàn Ngành.

- Tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên và thống nhất nội dung các hoạt động khác của Cụm thi đua.

- Tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua; đề xuất khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và tổ chức bình xét, bầu chọn đơn vị đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và danh hiệu “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” và “Cờ thi đua của Chính phủ”.

Riêng với Khối thi đua, ngoài các nội dung trên cần chú trọng:

- Theo dõi, đánh giá việc tổ chức thực hiện các lĩnh vực công tác của BHXH tỉnh, thành phố (nhất là chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngành), phân tích tồn tại hạn chế, tìm ra nguyên nhân và tham mưu, đề xuất trình Tổng Giám đốc các giải pháp giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp, xây dựng nội dung phát động thi đua chuyên đề nhằm giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, cấp bách của Ngành trong từng giai đoạn; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng;

Căn cứ vào những nội dung, quy định trong Hướng dẫn theo Công văn số 1846/BHXH-TĐKT ngày 29/5/2019 của BHXH Việt Nam, các Khối, Cụm thi đua có thể cụ thể hóa hoặc bổ sung thêm một số tiêu chí thi đua, tiêu chí đánh giá kết quả thi đua cho phù hợp với đặc thù của Khối, Cụm thi đua. Việc cụ thể hóa nội dung và xây dựng các tiêu chí thi đua, tiêu chí đánh giá kết quả thi đua phải được các thành viên trong Khối, Cụm thi đua thảo luận dân chủ, khách quan, thống nhất thực hiện để làm căn cứ cho việc đánh giá kết quả và bình xét thi đua hàng năm.

Đổi mới hoạt động Khối, Cụm Thi đua (Bài 01)

ThS.Đỗ Mạnh Hà

Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam