Đổi mới mạnh mẽ thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước (Bài 02)

06/07/2020 08:35:51
Thấm nhuần tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn quán triệt, không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.

Bài 02. Thi đua khen thưởng - động lực quan trọng trong kiến thiết đất nước

“Một khí thế mới, niềm tin vào tương lai của dân tộc với khát vọng đưa Việt Nam hùng cường đã được Nhân dân hưởng ứng và đạt một số kết quả bước đầu. Công tác thi đua khen thưởng phải góp phần vào động lực đó, đưa đất nước có bước tiến mới trong thời gian tới” - Đó là ý kiến phát biểu của Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đánh giá những kết quả bước đầu trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2016-2020 và bàn công tác chuẩn bị cho đại hội thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tổ chức vào cuối năm 2020.

Còn nhớ, tại thời điểm cách đây 05 năm, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, tập trung vào 05 nội dung lớn.

Theo đó, thứ nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Thứ hai, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị-xã hội, môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Thứ ba, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng bộ máy tổ chức Nhà nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Thứ tư, đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Thứ năm, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào cũng ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc.

Trên cơ sở nội dung phát động thi đua của cả giai đoạn, trong từng năm, từng thời điểm, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa thành những phong trào thi đua thường niên, thi đua theo chuyên đề, đột xuất phù hợp với nhiệm vụ chính trị trọng tâm từng thời điểm.

Đánh giá những kết quả bước đầu của phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng cho rằng, đóng góp tích cực của thi đua khen thưởng, các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp đã góp phần tạo khí thế lao động sản xuất sôi nổi, làm cho đất nước khởi sắc. “Chúng ta rất vui mừng là qua phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tập thể, cá nhân với hàng vạn sáng kiến, giải pháp hữu ích, đóng góp tích cực phát triển kinh tế-xã hội của đất nước” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Các phong trào thi đua có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị. Bốn phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát động triển khai có hiệu quả, trở thành nòng cốt, định hướng các phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành. Đặc biệt, phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đã được phát động rộng khắp, vì thế, chúng ta đến đích trước gần 2 năm với gần 53% số xã và trên 16% số huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phong trào cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở tạo chuyển biến tích cực, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân.

Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, bảo đảm hơn tính công khai, minh bạch, đúng quy định, vừa tôn vinh, vừa đấu tranh với cái xấu, cái ác, chấn chỉnh tình trạng “thành tích ít mà nói nhiều”, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chỉ riêng trong năm 2019, Chủ tịch nước, Thủ tướng đã khen thưởng trên 110.000 trường hợp, trong đó khen thưởng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, tỷ lệ khen chuyên đề, đột xuất chiếm 8,79% và khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp chiếm trên 25%. Đây là con số rất đáng khích lệ. Quan trọng hơn, thi đua khen thưởng đã thực sự trở thành đòn bẩy hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tạo ra “Một khí thế mới, niềm tin vào tương lai của dân tộc với khát vọng đưa Việt Nam hùng cường đã được Nhân dân hưởng ứng và đạt một số kết quả bước đầu. Công tác thi đua khen thưởng phải góp phần vào động lực đó, đưa đất nước có bước tiến mới trong thời gian tới” như lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định.

Đổi mới mạnh mẽ thi đua, khen thưởng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước (Bài 01)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam