Đối tượng, mức đóng và hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

19/04/2011 23:30:02
Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 902/QĐ-BHXH, Quyết định 1333/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

1. Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:
a. Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;
b. Cán bộ, công chức, viên chức;
c. Công nhân quốc phòng, công nhân công an;
d. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;
đ. Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;
e. Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng BHXH bắt buộc.

Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

2. Mức đóng và phương thức đóng BHXH của người lao động được quy định như thế nào?

Mức đóng và phương thức đóng của người lao động:

1. Hàng tháng, người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các mục a, b, c, d kể trên đóng bằng 5% mức tiền lương, tiền công vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%.
2. Người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì mức đóng BHXH hàng tháng cũng tính bằng 5% mức tiền lương, tiền công; phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, hàng quý hoặc 6 tháng một lần.

Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động:
1. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công đóng BHXH của người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tại các mục a, b, c, d kể trên như sau:
+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; trong đó người sử dụng lao động giữ lại 2% để trả kịp thời cho người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ theo quy định và thực hiện quyết toán hàng quý với tổ chức BHXH.
+ 1% vào quỹ tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.
+ 11% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 14%.
2. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng trên mức lương tối thiểu chung đối với mỗi người lao động tại mục đ kể trên như sau:
+ 1% vào quỹ tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp.
+ 16% vào quỹ hưu trí và tử tuất; từ năm 2010 trở đi, cứ hai năm một lần đóng thêm 2% cho đến khi đạt mức là 22%.
3. Người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh thì mức đóng hàng tháng cũng như quy định tại khoản 1 kể trên; phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, hàng quý hoặc sáu tháng một lần.

Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bắt buộc được quy định như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểu chung.
2. Đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.
3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 và khoản 2 kể trên cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH bằng hai mươi tháng lương tối thiểu chung.

3. Hồ sơ tham gia BHXH bắt buộc gồm những giấy tờ gì?

1. Tờ khai cá nhân của người lao động theo mẫu do tổ chức BHXH quy định.
2. Danh sách người lao động tham gia BHXH bắt buộc do người sử dụng lao động lập.
3. Bản quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động đối với người sử dụng lao động tham gia BHXH lần đầu; hợp đồng lao động đối với người sử dụng lao động là cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam