Đối tượng và mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

30/05/2018 08:34:17
Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên; người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (không bao gồm người giúp việc gia đình) là đối tượng phải đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ - BNN).

Cụ thể, Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ - BNN bắt buộc quy định đối tượng áp dụng là:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc, bao gồm:
Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;.

Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.
Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên và người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, không bao gồm người lao động là người giúp việc gia đình.
Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

- Người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH.

- Người lao động đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm TNLĐ-BNN.

Mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN

Theo Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 của Chính phủ, người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN với mức 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình. 0,5% trên mức lương cơ sở đối với người lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 Luật BHXH.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN, Chính phủ xem xét điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ-BNN tại khoản 1 Điều này từ ngày 01/01/2020.

Đồng thời, Khoản 3 Điều 4 Nghị định này cũng quy định, đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, việc đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 của Nghị định này được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam