Đôn đốc việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động

10/04/2019 16:16:34
Đây là nội dung chính của Công văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 08/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về Thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng gửi các Bộ quản lý ngành; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt.

(Ảnh minh họa)

Theo quy định tại các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, Quý I hàng năm các công ty phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, người quản lý để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu (trường hợp Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt thì đồng thời gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung); cơ quan đại diện chủ sở hữu phải xem xét, giám sát việc xác định quỹ tiền lương của người lao động, phê duyệt quỹ tiền lương của người quản lý và chậm nhất vào tháng 05 hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương của các công ty thuộc quyền quản lý. Tuy nhiên, đến nay, vẫn có nhiều đơn vị chưa triển khai việc này, vì vậy, tại Công văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động, người quản lý báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu; đồng thời, báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý Ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) tiếp nhận, giám sát việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người lao động của các công ty thuộc quyền quản lý. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người quản lý công ty thuộc quyền quản lý theo quy định. Chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý. Tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động, người quản lý công ty thuộc quyền quản lý gửi Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để theo dõi, giám sát chung.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam