Đơn giản hóa chế độ báo cáo của BHXH Việt Nam

10/11/2017 09:36:56
Thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”, vừa qua, ngày 6/11/2017, BHXH Việt Nam đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đơn gián hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của BHXH Việt Nam.

Kế hoạch nêu rõ, việc đơn giản hóa chế độ báo cáo với mục đích nhằm loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, giảm tải áp lực trong tuân thủ chế độ báo cáo tại cơ quan BHXH, đảm bảo tiết kiệm thời gian, chi phí và nhân lực thực hiện, giảm tối thiêu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính.

Kế hoạch yêu cầu, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thực hiện thống nhất, đồng bộ về chế độ báo cáo, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời hạn gửi báo cáo theo quy định; sử dụng thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành.

Phạm vi thực hiện bao gồm các báo cáo định kỳ BHXH Việt Nam gửi các Bộ, ngành, cơ quan Nhà nước ở Trung ương theo quy định của pháp luật; báo cáo của các tổ chức gửi BHXH Việt Nam theo quy định tại các văn bản hiện hành, không bao gồm báo cáo đột xuất, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê. Các loại báo cáo, chế độ báo cáo trong nội bộ Ngành do BHXH cấp tỉnh gửi BHXH Việt Nam sẽ được hướng dẫn riêng./.

PV

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam