Động lực mới phát triển An sinh xã hội ASEAN

23/11/2015 20:30:31
Diễn ra từ ngày 18-22/11/2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 27 đánh dấu sự ra đời chính thức của Cộng đồng ASEAN năm 2015; chú trọng vào mục tiêu xây dựng Cộng đồng An ninh (ASC), Cộng đồng Kinh tế (AEC) và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội (ASCC). Cũng từ dấu mốc này, có thể thấy, An sinh xã hội khu vực ASEAN sẽ có được động lực phát triển tích cực hơn.

Dấu mốc phát triển quan trọng

     Tại hội nghị ASEAN 27, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đến từ 10 nước thành viên và 8 nước đối tác đối thoại, hai văn kiện mang tính lịch sử đã được ký kết: Tuyên bố Kuala Lumpur về việc thành lập Cộng đồng ASEAN năm 2015 và Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước.
Tuyên bố là một văn kiện về lộ trình ASEAN trong thập niên tới, từ năm 2016 đến 2025, trong đó có Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị-An ninh 2025, Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế 2025 và Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa-Xã hội 2025. 
Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 là một tầm nhìn rộng lớn và chiến lược trong 10 năm tới, nhằm củng cố cộng đồng khu vực hướng tới hiện thực hóa một ASEAN gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và chia sẻ trách nhiệm xã hội, một ASEAN thực sự dựa trên các nguyên tắc luật pháp, hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur về việc hình thành Cộng đồng ASEAN
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur về việc hình thành Cộng đồng ASEAN
       
Hướng tới mục tiêu bảo đảm hiệu quả An sinh xã hội
 
       Mục tiêu cơ bản của trụ cột thứ ba thể hiện trong Tuyên bố Hòa hợp ASEAN (Bali II) và Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC) là góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy con người làm trung tâm; có trách nhiệm xã hội nhằm xây dựng tình đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và dân tộc ASEAN bằng cách tiến tới một bản sắc chung; xây dựng một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hòa thuận và rộng mở nơi mà cuộc sống, mức sống và phúc lợi của người dân được nâng cao.
Tầm nhìn 2020 đã nêu ý tưởng về một cộng đồng khu vực có những nhân tố sau: nhận thức rõ về các mối quan hệ lịch sử, di sản văn hóa, gắn bó với nhau bởi bản sắc khu vực được tăng cường; gắn kết và đùm bọc nhau về mặt xã hội, trong đó nghèo đói, suy dinh dưỡng không còn là vấn đề lớn; gia đình, đơn vị cơ bản của xã hội, quan tâm chăm sóc lẫn nhau, đặc biệt là trẻ em, vị thành niên, phụ nữ và người già; những người khuyết tật được quan tâm đặc biệt; công bằng xã hội và nền pháp trị được đề cao; không ma túy; có khả năng cạnh tranh cao; một ASEAN ‘xanh và sạch’, có sự tham gia của nhiều hơn của người dân, tập trung vào vấn đề phúc lợi và nhân phẩm con người.
Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN sẽ có mối quan hệ bổ trợ chặt chẽ và tạo thuận lợi cho việc hình thành Cộng đồng Chính trị-An ninh cũng như Cộng đồng Kinh tế ASEAN.
Mục tiêu xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN được cụ thể hóa thông qua các chương trình hợp tác cụ thể như Kế hoạch hành động Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC POA) năm 2004, Chương trình Hành động Vientiane (VAP) năm 2004 và hiện nay là Kế hoạch tổng thể ASCC 2009-2015.
Kế hoạch Tổng thể xây dựng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN gồm 6 thành tố chính: (I) Phát triển con người; (II) Phúc lợi và bảo hiểm xã hội; (III) Các quyền và bình đẳng xã hội; (IV) Đảm bảo môi trường bền vững; (V) Tạo dựng bản sắc ASEAN; (VI) Thu hẹp khoảng cách phát triển và 40 thành tố cùng với 340 biện pháp thực hiện trong giai đoạn 2009-2015 cũng như thể chế thực hiện và giám sát.
Các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Kế hoạch tổng thể ASCC được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực và tập trung vào 6 thành tố chính kể trên. Về phát triển nguồn nhân lực: ASEAN khuyến khích phát triển giáo dục suốt đời và sử dụng ICT như những phương tiện thúc đẩy nền giáo dục ASEAN và nâng cao nhận thức về ASEAN. Về phúc lợi và bảo trợ xã hội: ASEAN tập trung hợp tác y tế ngăn ngừa và kiểm soát bệnh dịch truyền nhiễm, HIV và AIDS, các bệnh dịch truyền nhiễm mới nổi khác; giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng, xây dựng ASEAN không có ma túy, dự phòng và ứng phó thiên tai thảm họa... Về các quyền và công bằng xã hội: ASEAN đẩy mạnh hợp tác thúc đẩy và bảo vệ quyền của các nhóm đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người già, người khuyết tật, người lao động di cư... Về bảo đảm bền vững môi trường: ASEAN tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức môi trường xuyên biên giới như ô nhiễm khói mù, chất thải, bảo vệ môi trường biển, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu. Về xây dựng bản sắc ASEAN và nâng cao ý thức cộng đồng: ASEAN chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của khu vực, thúc đẩy trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, đề cao nguyên tắc thống nhất trong đa dạng, tăng cường sự hiểu biết và chia sẻ giữa người dân về văn hóa, lịch sử, tôn giáo và văn minh./.

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam