Giảm mức đóng BHTN cho chủ sử dụng lao động

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó có nội dung rà soát, nghiên cứu đề xuất chế độ bảo hiểm hợp lý để doanh nghiệp thích ứng và sử dụng lao động phù hợp, từ nửa cuối năm 2016 đến nay, các bộ, ngành chức năng đã tích cực nghiên cứu, trên cơ sở tổng kết việc thi hành pháp luật BHXH, BHYT, sự tồn tích và mức độ an toàn của các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, đề xuất giảm mức đóng BHTN cho doanh nghiệp...

Bàn về thủ tục, điều kiện hưởng chế độ BHXH

Luật BHXH số 58/2014QH13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2016. Qua tổ chức thực hiện, có thể khẳng định rằng, Luật BHXH mới có nhiều quy định, nội dung tiến bộ, nhân văn và khắc phục hầu hết vcacs khuyết điểm phát sinh theo quy định tại Luật cũ. Các quy định trong Luật BHXH(sửa đổi) được đa số người lao động, đơn vị lao động đánh giá cao và ủng hộ

Những bước tiến trong đổi mới tư duy về thực hiện BHYT toàn dân

Cùng với quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức chăm lo đến công tác khám, chữa bệnh, bảo vệ sức khoẻ cho mọi tầng lớp nhân dân. Chủ trương của Đảng về thực hiện BHYT toàn dân trong thời kỳ đổi mới được khẳng định và phát triển qua các kỳ đại hội dựa trên cơ sở nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chính sách BHYT, phù hợp với nhu cầu tất yếu khách quan của con người và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đây là chủ trương có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn và kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ta. Những định hướng của Đảng về mô hình BHYT, đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách, bảo vệ quyền khám, chữa bệnh của người tham gia BHYT… là điều kiện vững chắc để thực hiện BHYT toàn dân.

Những vấn đề đặt ra sau 01 năm thực hiện Luật BHXH Sửa đổi

Sau một năm thực hiện Luật BHXH Sửa đổi, bên cạnh những kết quả tích cực như số người tham gia BHXH ở cả 02 khu vực lao động chính thức và phi chính thức đều có những gia tăng đáng kể, quyền lợi của người tham gia BHXH được bảo đảm thì cũng còn có những bất cập như tình trạng doanh nghiệp vi phạm chính sách, pháp luật BHXH chưa giảm, việc thực hiện các chế độ BHXH cũng găp nhiều khó khăn… Đó là những vấn đề đặt ra trong đợt giám sát, kiểm tra thực hiện Luật BHXH tại các tỉnh TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và BHXH Việt Nam thực hiện.

Luật BHXH (sửa đổi) và những dự báo tác động

Luật BHXH (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, là bước phát triển mới về chính sách An sinh xã hội nói chung, hệ thống pháp luật BHXH nói riêng. Đạo luật quan trọng này là sự tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm của Đảng, các quy định của Hiến pháp về quyền được bảo đảm An sinh xã hội của công dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện các quyền đó, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về An sinh xã hội.

Giải pháp triển khai hiệu quả BHYT theo hộ gia đình

Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định việc tham gia BHYT theo hộ gia đình là bắt buộc đối với các đối tượng thuộc hộ gia đình. Mặc dù trước đây (giai đoạn 2007-2008) nước ta đã từng làm thí điểm việc vận động tham gia BHYT tự nguyện theo hộ gia đình nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của xã hội. Đến nay, nội dung này đã được quy định trong Luật và các văn bản hướng dẫn Luật. Tuy còn mới mẻ và có thể có khó khăn trong tổ chức triển khai nhưng là vấn đề rất cần thiết để đảm bảo cho mục tiêu BHYT toàn dân đạt kết quả.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam