Dừng đóng BHXH, BHYT bắt buộc, thẻ BHYT tự mua có giá trị từ ngày nào?

20/08/2018 10:37:16
Bạn đọc từ mail pctgiaothuy@gmail.com hỏi: Tôi tham gia BHXH, BHYT bắt buộc từ năm 2012. Đến ngày 01/07/2017, do cơ quan không còn nhu cầu ký hợp đồng với tôi nên sau ngày này, tôi không được đóng BHXH, BHYT bắt buộc nữa. Đến nay (thời điểm năm 2018), tôi muốn mua BHYT tự nguyện thì thời gian ghi trên thẻ BHYT của tôi có được tính từ ngày tôi tham gia BHXH bắt buộc hay không?

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 10, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/06/2014:

“Đối tượng quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế”.

Như vậy, chiểu theo trường hợp của bạn, bạn ngừng tham gia BHYT từ ngày 01/07/2017, tính đến thời điểm hiện tại đã quá 03 tháng, vì vậy thẻ BHYT sẽ có giá trị sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam