Được công nhận là xã vùng III nhưng không được cấp thẻ BHYT vùng III

18/07/2018 14:26:46
Bạn đọc từ mail quangvinh2604@gmail.com hỏi: Tôi thuộc hộ nghèo thiếu hụt các tiêu chí xã hội (N2) nhưng không được cấp thẻ BHYT hộ nghèo. UBND xã trả lời năm 2017 mới cấp thẻ BHYT hộ nghèo thu nhập (N1), còn N2 chờ hướng dẫn. Đến khi có Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2017 công nhận xã tôi đang sinh sống là xã vùng III, song tôi vẫn không được cấp thẻ BHYT vùng III. UBND xã cho biết, một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì cấp thẻ BHYT theo đối tượng đầu tiên, tôi thuộc đối tượng hộ nghèo nên không được cấp thẻ BHYT vùng III. Tôi muốn hỏi UBND xã xử lý như vậy có đúng hay không?

Trả lời: 

Căn cứ Điểm 2 Khoản 7, Điều 1 của Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/06/2014 quy định: “Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này”.

Điểm 2 Khoản 15, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Theo Khoản 4, Điều 1 Luật BHYT số 46/2014/QH13, UBND cấp xã có trách nhiệm lập danh sách người tham gia BHYT thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở khu vực khó khăn.

Trường hợp của bạn thuộc hộ gia đình nghèo, đồng thời cũng thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở khu vực khó khăn. Vì vậy, việc cấp thẻ BHYT theo hộ nghèo là đúng quy định. UBND cấp xã có trách nhiệm lập danh sách hộ gia đình nghèo gửi cơ quan Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện rà soát, xác định đúng đối tượng được cấp thẻ BHYT. Trường hợp chưa có thẻ BHYT đề nghị bạn liên hệ với UBND xã hoặc Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để được giải đáp.

Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam