Cấp lại và điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động trong sổ BHXH

“Cấp lại sổ BHXH” và “Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động” là 02 thủ tục hành chính được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. So với trước đây, các thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý (thủ tục Cấp lại sổ BHXH); thành phần hồ sơ, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính, căn cứ pháp lý (thủ tục Điều chỉnh thông tin tham gia BHXH của người lao động).

Cộng nối BHXH trường hợp có thời gian làm cán bộ cấp xã

Bạn Nguyễn Đình Hoàn từ email nguyendinhhoan1959@gmail.com hỏi: Tôi có thời gian công tác như sau: Từ tháng 09/1983 đến tháng 05/1984 là Xã đội phó, Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lâm; tháng 06/1984 - 05/1989, Phó Ban Tài chính xã Xuân Lâm; tháng 06/1989 - 03/1997, Trưởng Công an Vùng 02, xã Xuân Lâm; tháng 04/1997 - 03/2001, Phó Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 01; tháng 04/2001 - 08/2005, Chủ nhiệm HTX Xuân Lâm 01; tháng 09/2005 - 06/2016, Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Lâm; tháng 07/2016 đến nay, Phó Chủ tịch HĐND xã Xuân Lâm. Vậy xin hỏi, thời gian tôi làm Phó Ban Tài chính xã từ tháng 06/1984 - tháng 05/1989 có được cộng nối thời gian sau này để hưởng BHXH khi nghỉ hưu không?

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính hưởng chế độ ốm đau

Theo Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động đủ điều kiện theo Luật định, sẽ được hưởng chế độ ốm đau. So với trước đây, thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính giải quyết chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ khi lao động nữ mang thai hộ sinh con là Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. So với trước đây, thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Thủ tục hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc

Căn cứ Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam - người lao động là công dân Việt Nam, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được hưởng lương hưu nếu đáp ứng được quy định của pháp luật. So với trước đây, thủ tục hành chính này đã bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Từ ngày 01/07/2019: Áp dụng chế độ thai sản theo mức lương cơ sở mới đối với lao động nam

Căn cứ Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014, Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, các văn bản hướng dẫn thi hành, từ ngày 01/07/2019, chế độ thai sản đối với lao động nam được điều chỉnh, thay đổi.

Tính thời gian tham gia BHXH cho đối tượng được giải quyết trợ cấp xuất ngũ

Bạn Đỗ Minh Khâm (Quảng Ninh) hỏi: Tôi nhập ngũ tháng 02/1993, xuất ngũ về địa phương tháng 02/1995 (thời gian công tác trong quân đội là 02 năm 00 tháng) và chưa hưởng trợ cấp 01 lần, trợ cấp xuất ngũ. Tháng 09/1997, tôi làm việc và có đóng BHXH bắt buộc tại Công ty TNHH 01 thành viên Than Thống nhất TKV Quảng Ninh. Vậy, thời gian công tác trong quân đội từ tháng 02/1993 đến tháng 02/1995 có được tính là thời gian tham gia BHXH không?

Hưởng lương hưu đối với người lao động đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH

Theo Luật BHXH và các Thông tư, Nghị định có liên quan, người bảo lưu thời gian đóng BHXH là công dân Việt Nam, người bảo lưu thời gian đóng BHXH là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người đang tham gia BHXH tự nguyện có quyền lợi được hưởng lương hưu. Thủ tục của việc này thực hiện theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; thủ tục đã bổ sung một số nội dung về yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Căn cứ thẻ Đảng viên chỉnh sửa thông tin thẻ BHYT có được không?

Một bạn đọc hỏi: Tôi thuộc đối tượng chỉ tham gia BHYT nhưng bị mất chứng minh nhân dân, không có hộ chiếu, chưa làm thẻ căn cước do tuổi cao. Tôi muốn sửa thông tin trên thẻ BHYT thì lấy căn cứ theo thẻ Đảng viên có được hay không?

Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản

Bổ sung một số nội dung về cách thức thực hiện, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý, thủ tục “Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản” được thực hiện bởi cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam, thời hạn giải quyết hồ sơ là trong 10 ngày.

Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết

01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang hưởng hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng chết. So với trước đây, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Cộng nối thời gian tham gia quân đội, thời gian đi học với thời gian đã đóng BHXH để tính hưởng BHXH

Bạn Nguyễn Duy Linh (TP.HCM) hỏi: Tôi có thời gian tham gia quân đội từ tháng 10/1978 đến tháng 10/1982, sau đó xuất ngũ chuyển thẳng về Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức (sau đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM) theo Quyết định số 544/QĐ ngày 20/10/1982 của Bộ Tham mưu, Quân khu 05. Từ tháng 11/1982 đến năm 1987, học trung học chuyên nghiệp; đồng thời, từ năm 1985 đến tháng 09/1988, học Đại học hệ chuyên tu tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (có Giấy chứng nhận cắt nhu yếu phẩm của Sở Thương nghiệp TP.HCM). Từ tháng 10/1988 đến tháng 03/1989, chờ xin việc. Từ tháng 04/1989 đến tháng 06/1992, làm việc tại Trung tâm Đào tạo hướng nghiệp Đà Nẵng theo Quyết định số 296/QĐ-UB ngày 08/03/1989 của UBND TP.Đà Nẵng). Từ tháng 06/1992, nghỉ thôi việc theo Quyết định sô 519/TCCB ngày 30/05/1992 của Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ tháng 02/1996 đến nay, đang tham gia BHXH bắt buộc. Nay tôi đề nghị được cộng nối thời gian tham gia quân đội và thời gian đi học với thời gian đã đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH thì các giấy tờ nêu trên có đủ căn cứ không?

Chốt sổ BHXH có phải hoàn lại tiền BHXH đã đóng?

Một bạn đọc hỏi: Tôi làm việc tại Công ty A và đóng BHXH ở công ty đó được khoảng 07 tháng. Sau đó, công ty cho tôi nghỉ việc nhưng tôi không nhận được Quyết định nghỉ việc và công ty cũng không chốt sổ BHXH cho tôi. Họ thông báo tôi phải hoàn lại toàn bộ số tiền mà trước đây công ty đã đóng BHXH bắt buộc cho tôi thì mới thực hiện chốt sổ. Vậy cho hỏi, tôi phải làm gì để được giải quyết chốt sổ BHXH?

Thời gian tham gia du kích, làm giao liên có được cộng nối để tính hưởng BHXH?

Một bạn đọc hỏi: Tôi đang công tác tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện Krông Nô (Tỉnh Đăk Nông). Từ tháng 08/1972 đến tháng 07/1974, tôi tham gia du kích, làm giao liên tại Thôn Xuân Vinh, Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định. Xin hỏi, thời gian công tác nói trên của tôi có được cộng nối để tính hưởng BHXH không?

Hưởng chế độ tử tuất đối với người đang tham gia đóng BHXH và người bảo lưu thời gian đóng BHXH chết

Theo Luật BHXH năm 2014; Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Nghị định số 134/2015/NĐ-CP; Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH; Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH; Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện chết hoặc người lao động đang đóng BHXH bắt buộc bị chết, thân nhân của họ nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ tử tuất.

Giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trường hợp hưởng BHXH 01 lần

01 trong 18 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cập nhật lên Cơ sở Dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính theo Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là thủ tục Giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động trường hợp hưởng BHXH 01 lần. So với trước đây, thủ tục hành chính này bổ sung một số nội dung về yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính và căn cứ pháp lý.

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam