Tính thời gian tham gia BHYT liên tục đối với học sinh

Bạn Phạm Quỳnh Lê, ở Hải Phòng hỏi: Con tôi có thẻ BHYT của trẻ em dưới 06 tuổi, khi cháu vào lớp 1, gia đình tiếp tục mua thẻ BHYT học sinh cho cháu, vậy thời gian tham gia BHYT của đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi của cháu có được cộng vào thời gian tham gia BHYT học sinh để tính thời điểm đủ 05 năm liên tục tham gia BHYT hay không?

Học sinh thuộc gia đình cận nghèo tham gia BHYT như thế nào?

Bạn Đoàn Hải Anh, ở Thái Bình hỏi: Học sinh, sinh viên thuộc gia đình cận nghèo hoặc gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình sẽ tham gia BHYT theo đối tượng hộ gia đình hay tham gia theo đối tượng học sinh, sinh viên? Mức đóng và quyền lợi hưởng BHYT ở các nhóm đối tượng này có gì khác nhau?

Thực hiện BHYT cho sinh viên năm học cuối như thế nào?

Bạn Phùng Anh Huy, ở TP.Hồ Chí Minh hỏi:

Giảm trừ mức đóng khi tham gia BHYT hộ gia đình được tính như thế nào?

Bạn đọc Nguyễn Thị Mỹ Chi, nữ, 33 tuổi hỏi:

Lợi ích khi tham gia BHYT theo hộ gia đình

Bạn đọc Trần Viết Tuyên, 28 tuổi hỏi:

Thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình?

Bạn đọc Lai Phong Nhi, 51 tuổi:

Xử lý vi phạm pháp luật BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định việc xử lý vi phạm pháp luật BHYT như thế nào?

Thanh tra, khiếu nại về BHYT

Hỏi: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thanh tra, khiếu nại, tố cáo về BHYT?

Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Quyền và trách nhiệm của tổ chức BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của tổ chức BHYT?

Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng BHYT

Hỏi: Tổ chức, cá nhân đóng BHYT có quyền và trách nhiệm gì?

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT

Hỏi: Người tham gia BHYT có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Phân bổ và sử dụng Quỹ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định việc phân bổ và sử dụng Quỹ BHYT như thế nào?

Nguồn hình thành Quỹ BHYT và các quy định về quản lý Quỹ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về nguồn hình thành Quỹ BHYT và quản lý Quỹ BHYT?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam