Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng BHYT

Hỏi: Tổ chức, cá nhân đóng BHYT có quyền và trách nhiệm gì?

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT

Hỏi: Người tham gia BHYT có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Phân bổ và sử dụng Quỹ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định việc phân bổ và sử dụng Quỹ BHYT như thế nào?

Nguồn hình thành Quỹ BHYT và các quy định về quản lý Quỹ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về nguồn hình thành Quỹ BHYT và quản lý Quỹ BHYT?

Tạm ứng, thanh-quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Quy định về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Các phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Quy định về giám định BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT có quy định như thế nào về giám định BHYT?

Quy định về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Quy định về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT?

Những trường hợp không được hưởng BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định những trường hợp nào không được hưởng BHYT?

Quy định về việc mở thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định việc mở thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

Những trường hợp cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định những đối tượng nào phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Những trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Theo quy định tại pháp luật BHYT, những trường hợp nào được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT như thế nào?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam