Những trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT có quy định như thế nào về những trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT?

Quy định về cấp đổi thẻ BHYT

Hỏi: Việc đổi thẻ BHYT được thực hiện trong trường hợp nào? Các thủ tục đổi thẻ BHYT được quy định như thế nào?

Quy định về việc cấp lại thẻ BHYT

Hỏi: Luật BHYT và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định như thế nào về việc cấp lại thẻ BHYT?

Quy định về việc cấp thẻ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về việc cấp thẻ BHYT như thế nào?

Quy định về thẻ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT có quy định như thế nào về thẻ BHYT?

Quy định về phương thức đóng BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định phương thức đóng BHYT như thế nào?

Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHYT

Hỏi: Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng BHYT được pháp luật BHYT quy định như thế nào?

Quy định về thứ tự ưu tiên đối tượng tham gia BHYT

Hỏi: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng nào?

Mức đóng BHYT của nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng?

Mức đóng BHYT của nhóm đối tượng do tổ chức BHXH đóng

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của nhóm đối tượng do tổ chức BHXH đóng như thế nào?

06 nhóm đối tượng tham gia BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về đối tượng tham gia BHYT như thế nào?

06 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện BHYT?

Kiểm toán Quỹ BHYT định kỳ 03 năm/lần

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về kiểm toán Quỹ BHYT?

Trách nhiệm của tổ chức BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về trách nhiệm của tổ chức BHYT như thế nào?

Trách nhiệm của UBND các cấp trong thực hiện BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về trách nhiệm của UBND các cấp như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an như thế nào?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam