Lợi ích khi tham gia BHYT theo hộ gia đình

Bạn đọc Trần Viết Tuyên, 28 tuổi hỏi:

Thủ tục tham gia BHYT theo hộ gia đình?

Bạn đọc Lai Phong Nhi, 51 tuổi:

Xử lý vi phạm pháp luật BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định việc xử lý vi phạm pháp luật BHYT như thế nào?

Thanh tra, khiếu nại về BHYT

Hỏi: Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về thanh tra, khiếu nại, tố cáo về BHYT?

Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Quyền và trách nhiệm của tổ chức BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về quyền và trách nhiệm của tổ chức BHYT?

Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đóng BHYT

Hỏi: Tổ chức, cá nhân đóng BHYT có quyền và trách nhiệm gì?

Quyền và nghĩa vụ của người tham gia BHYT

Hỏi: Người tham gia BHYT có các quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Phân bổ và sử dụng Quỹ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định việc phân bổ và sử dụng Quỹ BHYT như thế nào?

Nguồn hình thành Quỹ BHYT và các quy định về quản lý Quỹ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về nguồn hình thành Quỹ BHYT và quản lý Quỹ BHYT?

Tạm ứng, thanh-quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Quy định về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Các phương thức thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Quy định về giám định BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT có quy định như thế nào về giám định BHYT?

Quy định về thủ tục khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam