Quy định về đăng ký khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT được quy định như thế nào?

Cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT hiện hành quy định như thế nào về cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT?

Những trường hợp không được hưởng BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định những trường hợp nào không được hưởng BHYT?

Quy định về việc mở thông tuyến khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định việc mở thông tuyến khám bệnh, chữa bệnh như thế nào?

Những trường hợp cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định những đối tượng nào phải cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Những trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Hỏi: Theo quy định tại pháp luật BHYT, những trường hợp nào được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT?

Phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT như thế nào?

Những trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT có quy định như thế nào về những trường hợp bị thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT?

Quy định về cấp đổi thẻ BHYT

Hỏi: Việc đổi thẻ BHYT được thực hiện trong trường hợp nào? Các thủ tục đổi thẻ BHYT được quy định như thế nào?

Quy định về việc cấp lại thẻ BHYT

Hỏi: Luật BHYT và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định như thế nào về việc cấp lại thẻ BHYT?

Quy định về việc cấp thẻ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về việc cấp thẻ BHYT như thế nào?

Quy định về thẻ BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT có quy định như thế nào về thẻ BHYT?

Quy định về phương thức đóng BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định phương thức đóng BHYT như thế nào?

Mức tiền lương làm căn cứ đóng BHYT

Hỏi: Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng BHYT được pháp luật BHYT quy định như thế nào?

Quy định về thứ tự ưu tiên đối tượng tham gia BHYT

Hỏi: Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng nào?

Mức đóng BHYT của nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng?

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam