Mức đóng BHYT của nhóm đối tượng do tổ chức BHXH đóng

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định Mức đóng và trách nhiệm đóng BHYT của nhóm đối tượng do tổ chức BHXH đóng như thế nào?

06 nhóm đối tượng tham gia BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về đối tượng tham gia BHYT như thế nào?

06 nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện BHYT?

Kiểm toán Quỹ BHYT định kỳ 03 năm/lần

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về kiểm toán Quỹ BHYT?

Trách nhiệm của tổ chức BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về trách nhiệm của tổ chức BHYT như thế nào?

Trách nhiệm của UBND các cấp trong thực hiện BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về trách nhiệm của UBND các cấp như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong thực hiện BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện pháp luật BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định như thế nào về trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện chính sách BHYT?

Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong thực hiện pháp luật BHYT

Hỏi: Trách nhiệm của Bộ Tài chính về BHYT được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của Bộ Y tế trong thực hiện BHYT

Hỏi: Với trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHYT, Bộ Y tế có những nhiệm vụ gì?

Phân cấp quản lý nhà nước về BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định việc phân cấp quản lý nhà nước về BHYT như thế nào?

Các chính sách của Nhà nước về BHYT

Hỏi: Pháp luật BHYT quy định các chính sách của Nhà nước về BHYT như thế nào?

Những nguyên tắc thực hiện BHYT

Hỏi: Theo quy định của pháp luật, BHYT được thực hiện trên nguyên tắc nào?

BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc

Hỏi: Quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được quy định tại văn bản nào? Các khái niệm BHYT, BHYT toàn dân, Quỹ BHYT... được pháp luật BHYT quy định như thế nào?

Mức hưởng chế độ ốm đau

Chị Lường Thị Thanh ở Điện Biên hỏi:

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam