Chế độ tử tuất

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Chế độ trợ cấp một lần

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Chế độ hưu trí

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 902/QĐ-BHXH, Quyết định 1333/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam; Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Chế độ thai sản

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Chế độ ốm đau

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam.

Đối tượng, mức đóng và hồ sơ tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Cơ sở pháp lý: Luật BHXH, Nghị định 152/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH, Quyết định 902/QĐ-BHXH, Quyết định 1333/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Những điều cần biết về Bảo hiểm xã hội

Thời gian qua, Tạp chí BHXH điện tử nhận được nhiều thư hỏi của bạn đọc về các chính sách BHXH. Để giúp bạn đọc có được những kiến thức cơ bản về BHXH, trên cơ sở Bộ Luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, BBT Tạp chí BHXH biên soạn "Những điều cần biết về BHXH".

Chế độ chính sách đối với người làm công tác cơ yếu

Ngày 08/06/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2011/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi việc, hy sinh, từ trần hoặc chuyển sang làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2011 và thay thế Nghị định số 102/2004/NĐ-CP ngày 27/02/2004 của Chính phủ.

BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giám định BHYT

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ BHYT; sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 1914/BTC-HCSN ngày 14/02/011 và ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 1709/BYT-BH ngày 01/04/2011; BHXH Việt Nam đã ban hành Quy trình giám định BHYT (kèm theo Quyết định số 466/QĐ-BHXH ngày 19/04/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam