Giai đoạn 2015-2018: Hỗ trợ tạo việc làm cho 367.417 lao động

14/03/2019 16:58:12
Từ năm 2015 – sau khi Luật Việc làm cho hiệu lực thi hành - đến năm 2018, 367.417 lao động đã được hỗ trợ tạo việc làm từ nguồn vốn của Quỹ Quốc gia về Việc làm và Ngân hàng Chính sách xã hội.

(Ảnh minh họa)

Thực hiện Luật Việc làm được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/07/2015 quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về Việc làm. Qua quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 61/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đi vào cuộc sống, các địa phương tích cực triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách việc làm công, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng... đặc biệt là chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, giai đoạn 2016 - 2018, tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm là 14.599 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia về Việc làm là 4.497 tỷ đồng, nguồn vốn do ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội là 6.285 tỷ đồng, nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động là 3.817 tỷ đồng); doanh số cho vay đạt 15.447 tỷ đồng với trên 487 nghìn lượt khách hàng được vay vốn góp phần hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho 546 nghìn lao động.

Doanh số cho vay từ Quỹ Quốc gia về Việc làm hằng năm khoảng 2.500 – 3.000 tỷ đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho khoảng 366.871 lao động. Riêng năm 2018, hoạt động cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về Việc làm có sự phát triển vượt bậc với doanh số cho vay khoảng 4.400 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội huy động), góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho 147.662 lao động;  trong đó, có 110.691 lao động nữ, 11.726 lao động là người dân tộc thiểu số, 6.031 lao động là người khuyết tật.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua quá trình tổ chức thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi có 01 số hạn chế cần phải sửa đổi, bổ sung như về mức vay và thời hạn vay vốn; lãi suất vay vốn; điều kiện bảo đảm tiền vay; điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về Việc làm; thẩm quyền phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ Quốc gia về Việc làm từ tiền lãi cho vay... Vì vậy, theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp với thực tế, hoàn thiện cơ sở pháp lý để tạo thuận lợi cho người lao động, cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn hỗ trợ tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về Việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đề xuất nâng mức vay tạo việc làm cho người lao động

Tại Dự thảo, đề xuất nâng mức vay đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động, cụ thể, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh mức vay 01 dự án tối đa là 02 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. Về thời hạn vay vốn, đề xuất tăng thời hạn vay vốn tối đa lên 120 tháng. Về lãi suất vay vốn, đề xuất tăng lãi suất vay vốn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động từ bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo quy định pháp luật. Về điều kiện bảo đảm tiền vay, đề xuất nâng mức vay phải có tài sản bảo đảm tiền vay từ Quỹ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng.

Về điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về Việc làm tại các địa phương, bổ sung việc “trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh nguồn vốn vay tại địa phương, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định. Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương có trách nhiệm chuyển nguồn vốn vay theo quyết định của UBND cấp tỉnh”. Về điều chỉnh nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia về Việc làm, đề xuất “trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh nguồn vốn vay giữa các cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình, Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo cơ quan Trung ương của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, quyết định; trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh nguồn vốn vay giữa các cơ quan cấp huyện trực thuộc cùng cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình, Ngân hàng Chính sách xã hội địa phương báo cáo cơ quan cấp tỉnh của tổ chức thực hiện chương trình xem xét, quyết định. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm chuyển nguồn vốn vay theo quyết định của tổ chức thực hiện chương trình”. Về thẩm quyền phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ Quốc gia về Việc làm từ tiền lãi cho vay, bổ sung quy định giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phân bổ nguồn vốn bổ sung cho Quỹ từ tiền lãi cho vay cho các địa phương, tổ chức thực hiện chương trình.

Oanh Nguyễn

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam