Giai đoạn 2019-2025: 100% công chức ASEAN được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước

31/10/2018 09:38:57
Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành ngày 29/10/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày phê duyệt.

Bộ phận “một cửa” tại BHXH Quận Nam Từ Liêm (TP.Hà Nội)

Nhằm tích cực và chủ động xây dựng Cộng đồng ASEAN trên tất cả các lĩnh vực nói chung và lĩnh vực công vụ, công chức nói riêng; thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa các hình thức hợp tác với các quốc gia thành viên ASEAN, tranh thủ tối đa cơ hội và nguồn lực để hội nhập và phát triển; phát huy vai trò của nền công vụ trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách toàn diện theo hướng tập trung vào mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN, trong đó quán triệt tầm nhìn này vào các nội dung cải cách, đổi mới nền công vụ của Việt Nam, cũng như kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ của các Bộ, ngành và địa phương; nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về Cộng đồng ASEAN, tập trung vào chất lượng và kỹ năng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm yêu cầu Hội nhập ASEAN; tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực Hợp tác ASEAN, Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 của Việt Nam đặt một số mục tiêu cụ thể để triển khai Đề án.

100% công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN

Năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án. Trong đó, Quý I/2019, Bộ Nội vụ hoàn thiện văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện Đề án; Quý II/2019, Các Bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án.

Giai đoạn từ năm 2019-2025, 100% công chức được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ về Cộng đồng ASEAN; 80% công chức được tập huấn về kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ các nước ASEAN. Thúc đẩy hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng cộng đồng chuyên gia trong từng lĩnh vực để thu hẹp khoảng cách, khuyến khích hợp tác giữa các quốc gia ASEAN. Bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các quốc gia ASEAN.

Một số giải pháp thực hiện

Căn cứ vào Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN, Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025, Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 2025, nội dung của Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và các chương trình cải cách hành chính đang được thực hiện, Đề án sẽ tập trung vào một số giải pháp thực hiện như:

Một là, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ Trung ương đến địa phương.

Hai là, tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách công vụ và xây dựng năng lực của các Bộ, ngành, địa phương bao gồm hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, có khả năng giải quyết những thách thức mới.

Ba là, tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, trình độ ngoại ngữ và phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thu hẹp khoảng cách của Cộng đồng ASEAN; khuyến khích hợp tác và xây dựng cộng đồng chuyên gia về ASEAN trong từng lĩnh vực.

Bốn là, tăng cường chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực Hợp tác ASEAN như chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa các Bộ, ngành, địa phương và giữa các trụ cột của Cộng đồng ASEAN, chia sẻ thông tin, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện Đề án; tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước về hợp tác ASEAN dưới sự điều phối của Bộ Ngoại giao; nghiên cứu, tham mưu, kiến nghị về chủ trương, chính sách hợp tác ASEAN.

Năm là, thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực bằng cách đa dạng hóa việc vận động nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế, các Quỹ của ASEAN và các đối tác khác; khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để thực hiện hoạt động của Đề án; thúc đẩy hợp tác với các quốc gia ASEAN và các đối tác của ASEAN về hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực công vụ, ưu tiên hợp tác thực chất bằng các hình thức như trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ.

ThS.Nguyễn Thị Kim Oanh (Trường Đại học Lao động Xã hội)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam