Giải pháp cải thiện Chỉ số Nộp thuế và BHXH của Việt Nam

30/12/2019 16:14:50
Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh (DB2020) của Ngân hàng Thế giới (WB), kết quả Chỉ số Nộp thuế và BHXH của Việt Nam xếp thứ 109/190, tăng 22 bậc so với năm 2018. Tuy nhiên, xếp hạng này vẫn còn thấp và cần tiếp tục được cải thiện trong những năm tiếp theo.

(Ảnh minh họa)

Năm 2019, số giờ nộp thuế và BHXH là 384 giờ, trong đó, thuế 237 giờ, BHXH 147 giờ - như vậy, xếp hạng Chỉ số Nộp thuế và BHXH đã đạt chỉ tiêu của Chính phủ giao tại Nghị quyết số 02/NQ-CP, tuy nhiên xếp hạng này so với các quốc gia trong khu vực vẫn chưa tương xứng. Vì vậy, để tiếp tục cải thiện chỉ số nộp thuế theo yêu cầu của Chính phủ, trong thời gian tới, cần triển khai 01 số công việc liên quan đến nộp thuế và BHXH.

Đối với cấu phần nộp thuế, cần tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 13/06/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020; cần triển khai thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Đề án 896; thực thi các phương án đơn giản hóa 140 thủ tục hành chính để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 theo theo kế hoạch của Bộ Tài chính trong năm 2019-2020; cần tiếp tục thực hiện các dự án ứng dụng CNTT, đặc biệt là đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử; hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; triển khai hoàn thuế điện tử nhằm thực hiện được các mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra.

Đối với cấu phần nộp BHXH, cần tập trung giảm thời gian doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan đến nộp BHXH thông qua các giải pháp như:

(1) Tiếp tục rà soát để cắt giảm thủ tục hành chính, biểu mẫu, tiêu thức kê khai trong quy định về nộp BHXH, quy định rõ ràng các loại giấy tờ, hồ sơ cần lưu giữ tại đơn vị sử dụng lao động để phục vụ cho công tác kiểm tra, thanh tra để đơn vị sử dụng lao động thống nhất thực hiện.

(2) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về bảo hiểm, hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ xây dựng, kết nối, chia sẻ Cơ sở Dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, trong đó ưu tiên kết nối chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực y tế, thuế, lao động, thương binh và xã hội, tài chính, ngân hàng…

(3) Triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo từng thủ tục hành chính, thực hiện thảnh toán điện tử bắt buộc; đẩy mạnh triển khai giao dịch điện tử đối với tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực thu BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thực hiện chính sách BHXH, BHYT và chi trả các chế độ BHXH; mở rộng quy mô hạ tầng thiết bị CNTT như máy chủ, lưu trữ, bảo mật… trên nền tảng hạ tầng hiện có và nâng cấp phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử, bổ sung các ứng dụng nền tảng để sẵn sàng cung cấp các dịch vụ định danh, xác thực, dịch vụ dữ liệu cho quy mô quốc gia.

(4) Hoàn thiện phần mềm kê khai nộp BHXH tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong kê khai, kết xuất và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH.

(5) Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đảm bảo hiệu quả, kịp thời, góp phần tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân giảm thời gian giao dịch với cơ quan BHXH.

Nguyễn Thị Trà Lê (Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ)

Viết bình luận

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Tạp chí Bảo Hiểm Xã Hội

Open:

Phone: 0436 281 539

150 Phố Vọng, Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam